Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-09-2021
  • PROGRAMY, STRATEGIE
  • RÓŻNE
  • STATUTY
  • ZWOLNIENIA, UMORZENIA

 PROGRAMY, STRATEGIE

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
1. XXIII/160/2016 28.06.2016 uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Lubań na lata 2016 – 2021” poz.3202      z 06.07.2016 XXIV/177/2016 z 30.08.2016 poz.4248     z 16.09.2016 
2. XIX/104/2008 26.03.2008 uznania za pomniki przyrody Nr 124 poz.1471     z 06.05.2008    
3. VIII/53/2011 31.05.2011 przyjęcia „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  dla Miasta Lubań”      
4.

VIII/54/2011

31.05.2011

aktualizacji Programu Ochrony Środowiska  i Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Lubań      
5. XIX/122/2019 20.12.2019 przyjęcia programu wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2020 - 2022      
6. XXXII/220/2020 30.12.2020 Uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy          w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2021-2033      
7. XXX/203/2020 24.11.2020 przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok      
8. XXXII/219/2020 30.12.2020 uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii         w Lubaniu na 2021 rok      
9. VII/32/2015

28.04.2015

przyjęcia Strategii Rozwoju miasta Lubań  na lata 2015 - 2025   XVI/105/2019 z 29.10.2019  
10. XXXV/244/2017 30.05.2017 przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Lubań  na lata 2017 - 2025      
11. XLIV/307/2018

30.01.2018

przyjęcia Strategii Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2018 – 2020 dla Gminy Miejskiej Lubań      
12. XXII/138/2020 28.04.2020 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2020 roku poz. 3033    z 07.05.2020    
13. XLVII/331/2018 24.04.2018 przyjęcia programu polityki zdrowotnej pod nazwą “ Program profilaktyki próchnicy zębów dla dzieci w wieku 8 – 9 lat z terenu Gminy Miejskiej Lubań” na lata 2018 – 2020      
14. XXXVI/245/2021 30.03.2021 przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  bezdomności zwierząt na terenie miasta Lubań w 2021roku

poz. 1797

z 12.04.2021
   
15. XL/270/2021 29.06.2021

przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. Program profilaktyki i wczesnego wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci klas III szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Lubań na lata 2021 – 2024

     

 

 RÓŻNE

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
1. XLVIII/337/2018 29.05.2018 ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży oraz zasad usytuowania na ternie Gminy Miejskiej Lubań miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych poz. 2863      z 05.06.2018    
2. XVII/95/2008 29.01.2008 trybu zlecania zadań publicznych oraz udzielania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Lubań , sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zleconych zadań podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych    i nie działających w celu osiągnięcia zysku na zadania inne niż określone w ustawie    z dnia 24 kwietnia 2003 r.        o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Nr 39 , poz. 513                z 15.02.2008    
3. XL/298/2005 29.11.2005 dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności na terenie Miasta Lubań Nr 264 poz.4695        z  30.12.2005    
4. XLIV/316/2018 27.03.2018 podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Poz. 1714       z 05.04.2018    
5. XLVII/329/2018 24.04.2018 podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Poz. 2425      z 08.05.2018    
6. XLIX/355/2014 25.03.2014 zasad i trybu korzystania           z obiektów i urządzeń sportowych użyczonych Miejskiemu Ośrodkowi Sportu   i Rekreacji w Lubaniu

poz.1577

z 27.03.2014
   
7. XXVI/142/2008 30.09.2008 wprowadzenia Regulaminu korzystania z placów zabaw stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań.

Nr 280,

poz.3024

z  21.10.2008 

XXVIII/187/2020 

Nr 5527

z 09.10.2020  
8.

XI/88/2011

30.08.2011  warunków i trybu finansowania realizacji zadania własnego polegającego na tworzeniu warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Miejskiej Lubań 

Nr 197,

poz. 3433

z 23.09.2011  
   
9. XXX/167/2008  30.12.2008  wprowadzenia dodatkowych oznaczeń taksówek 

Nr 10,

poz.195

z 26.01.2009  
   
10. LI/286/2010  25.05.2010  wprowadzenia Regulaminu Konsultacji 

Nr 112,

poz.1767

z 17.06.2010  
   
11. LV/323/2010 26.10.2010 określenia przepisów porządkowych związanych       z przewozem osób i bagażu taksówkami

 Nr 6,

poz.67

z 10.01.2011
   
12. VI/33/2011 29.03.2011 określenia trybu                         i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Nr 98, poz.1566        z 12.05.2011 r.    
13. IX/53/2015 30.06.2015 upoważnienia Dyrektora MOPS w Lubaniu do prowadzenia postępowań        w sprawach pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Lubań

poz. 3079

z 09.07.2015
   
14. XLVIII/340/2018 29.05.2018 wprowadzenia dodatkowych instrumentów płatniczych

poz. 2865       z 05.06.2018

   

 STATUTY

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
1. XXIV/175/2016 30.08.2016 ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XLII.239/92         w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lubań poz. 4328      z 23.09.2016

XXIX/211/2016

z 20.12.2016

XLI/277/2017     z 31.10.2017

LII/381/2018

z 16.10.2018

XIII/93/2019      z 27.08.2019

poz.5991           z 27.12.2016

poz.4653            z 10.11.2017

poz. 5139

z 12.10.2018

poz. 5565          z 26.09.2019
2. XXXV/257/2013 26.03.2013 nadania statutu Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2901

z 02.05.2013
   
3. XXXV/258/2013 26.03.2013 nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Lubaniu

poz. 2902

z 02.05.2013 
   
4. XVII/109/2019 26.11.2019 nadania statutu Miejskiej         i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. Marii Konopnickiej w Lubaniu poz. 6918     z 02.12.2019    
5. XXI134/2020 25.02.2020 nadania statutu Miejskiemu Domowi Kultury w Lubaniu poz. 1606      z 28.02.2020    
6. XXXV/198/2009 26.05.2009 nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Lubaniu Nr 106       poz. 2166        z 22.06.2009

XXXII/241/2012

z 21.12.2012 

XLIII/296/2017   z 21.12.2017

poz.189

z 10.01.2013

poz. 5586           z 28.12.2017
7. IX/49/2007 29.05.2007 przekształcenia zakładu budżetowego Gminy Miejskiej Lubań działającego pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lubaniu w jednostkę budżetową Gminy Miejskiej Lubań pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  

XXIV/153/2020

Z 26.05.2020
 
8. XLVI/316/2018  27.03.2018  nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Lubaniu  poz. 1715     z  05.04.2018  XLIX/350/2018 z 26.06.2016  poz. 3358          z 03.07.2018 
9. XVII/133/2011  20.12.2011 

nadania statutu Łużyckiemu Centrum Rozwoju w Lubaniu

 
 

XIX/145/2011 z 28.02.2012

XXXIII/234/2017 z 25.04.2017 
 
10. XLVIII/367/2006 27.06.2006 przyjęcia statutu Urzędu Miasta Lubań Nr143,poz. 2217             z  14.07.2006 LII/294/2010 z dn. 29.06.2010

Nr 147,

poz.2301           z

13.08.2010 
11. XXIII/163/2016 28.06.2016 powołania Rady Seniorów Miasta Lubań poz. 3205       z 06.07.2016 XIII/94/2019 z 27.08.2019 poz. 5566           z 26.09.2019 
12. XVI/106/2019 29.10.2019 przyjęcia statutu Młodzieżowej Rady Miasta Lubań poz. 6240      z 05.11.2019    
13.

XXIV/153/2020

26.05.2020 Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubaniu      

 

ZWOLNIENIA, UMORZENIA

LP. Nr uchwały Z dnia W sprawie

Dz.Urz.Woj.

Dol.
Zmiany

Dz.Urz.Woj.

Dol.
 1. XIV/100/2019 24.09.2019  określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym, przypadających Gminie Miejskiej Lubań  poz. 5641        z  01.10.2019     
2. V/71/2003 28.01.2003  zasad i trybu umarzania wierzytelności Gminy Miejskiej Lubań przez jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Lubań  Nr 48, poz.1118         z 25.04.2003  XXII/117/2008 z 27.05.2008 

Nr 184,

poz. 2070

z 02.07.2008 
3. XIV/112/2015 

22.12.2015

 
zwolnień przedsiębiorców            z podatku od nieruchomości       w ramach pomocy de minimis  poz. 30            z 05.01.2016     
4. XXIII/152/2020  14.05.2020  przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości wskazanym przedsiębiorcom, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku     z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych     z powodu pandemii COVID-19  poz. 3213         z 15.05.2020     
5. XXXVI/246/2021 30.03.2021

zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty za korzystanie        z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w 2021 roku

poz. 1798

z 12.04.2021
   

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...