Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-03-2012
 STATUT MIEJSKIEGO DOMU KULTURY W LUBANIU
 

 Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Miejski Dom Kultury w Lubaniu, zwany dalej „Domem Kultury” działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn.zm.),

 2. postanowień niniejszego statutu.

§ 2

 1. Dom Kultury jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną.

 2. Dom Kultury jest wpisany do Rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Miejską Lubań pod nr 1.

 3. Organizatorem Domu Kultury jest Gmina Miejska Lubań, która zapewnia podstawowe warunki lokalowe i materialne do prowadzenia działalności statutowej.

 4. Dom Kultury działa pod nazwą Miejski Dom Kultury w Lubaniu i może używać skróconej nazwy MDK w Lubaniu.

 5. Siedzibą Domu Kultury jest miasto Lubań.

 6. Terenem działania jest obszar obejmujący miasto Lubań.

 7. Bezpośredni nadzór nad Domem Kultury sprawuje Burmistrz Miasta Lubań.

 

Rozdział II

 

CELE I PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

§ 3

 

Podstawowym celem Domu Kultury jest realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Lubań w zakresie działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury oraz pozyskiwanie i przygotowywanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia.

 

§ 4

 

Do podstawowych zadań Domu Kultury należy:

 

 1. rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej,

 2. przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych,

 3. kształtowanie wzorów i nawyków aktywnego uczestnictwa w kulturze,

 4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę,

 5. rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych różnych grup społecznych.

§ 5

Zadania wymienione w § 4 Dom Kultury realizuje przede wszystkim poprzez organizowanie form zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

§ 6

 1. Do zakresu działania Domu Kultury w szczególności należy:

 1. organizacja, realizacja i promocja: koncertów, spektakli, wystaw, przeglądów, festiwali, konkursów, imprez okolicznościowych, artystycznych, rekreacyjno-rozrywkowych, turystycznych oraz innych wydarzeń kulturalnych,

 2. upowszechnianie kultury i sztuki w dziedzinach takich jak: literatura, muzyka, taniec, sztuki plastyczne, wizualne, fotografia, film, teatr, grafika, rzeźba, grafika komputerowa, twórczość i kultura ludowa, animacja kultury, lokalne dziedzictwo kulturowe,

 3. stworzenie warunków do funkcjonowania oraz prowadzenie amatorskich ruchów artystycznych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków lokalowych, wykwalifikowanej kadry instruktorskiej i niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć i prezentacji swoich osiągnięć,

 4. wspieranie twórczości amatorskiej, jej promocja i prezentacja działań artystycznych oraz inicjatyw kulturalnych środowisk lokalnych,

 5. wspieranie i inicjowanie kontaktów mających na celu wymianę doświadczeń między twórcami, grupami artystycznymi z Polski oraz z innych krajów,

 6. współpraca z innymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w celu realizacji i popularyzacji działań kulturalnych,

 7. inicjowanie i realizowanie projektów artystycznych,

 8. prowadzenie impresariatu artystycznego,

 9. wspieranie profilaktyki uzależnień poprzez działalność kulturalną i edukacyjną.

 1. Dom Kultury może podejmować inne zadania dla zaspokojenia potrzeb kulturalnych społeczności lokalnej.

 

Rozdział III

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 7

 1. Działalnością Domu Kultury zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach, Burmistrz Miasta Lubań.

 2. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu. O przeprowadzeniu konkursu decyduje Burmistrz Miasta Lubań, który ustala także regulamin konkursu.

 3. Burmistrz Miasta Lubań może powierzyć zarządzanie Domem Kultury osobie fizycznej lub prawnej zgodnie z ustawą, o której mowa w § 1 pkt 1. Do osoby, której powierzono zarządzanie Domem Kultury stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące Dyrektora.

 4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora wykonuje Burmistrz Miasta Lubań, który jest jego zwierzchnikiem służbowym.

 5. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej,

 2. realizacja działalności statutowej,

 3. reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Domu Kultury,

 4. racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi,

 5. poszukiwanie i pozyskiwanie innych źródeł finansowania działalności statutowej,

 6. przedstawianie Organizatorowi i właściwym instytucjom rocznych planów działalności, planów finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych,

 7. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i zarządzeń,

 8. zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§ 8

 

 1. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Domu Kultury, w tym do składania oświadczeń woli w zakresie jego praw i obowiązków majątkowych uprawniony jest Dyrektor Domu Kultury.

 2. Dyrektor Domu Kultury może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych, w imieniu Domu Kultury określając zakres pełnomocnictwa.

 3. Udzielanie i odwoływanie pełnomocnictwa podlega ujawnieniu w Rejestrze instytucji kultury, o którym mowa w § 2 ust.2, za wyjątkiem pełnomocnictw procesowych.

 4. W czasie nieobecności w pracy Dyrektora spowodowanej urlopem wypoczynkowym, urlopem okolicznościowym, delegacją służbową oraz inną usprawiedliwioną nieobecnością zastępuje go wyznaczony przez niego pracownik na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 9

 1. Organizację wewnętrzną Domu Kultury oraz zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

 2. Podstawą działalności merytorycznej Domu Kultury jest roczny plan działalności ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Programową., o której mowa w § 10.

§ 10

 1. W Domu Kultury działa Rada Programowa, zwana dalej Radą.

 2. Rada jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora.

 3. Rada składa się z 5 członków powoływanych przez Radę Miasta Lubań na 5-letnią kadencję, spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Domu Kultury, w szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej.

 4. Kandydatów do Rady mają prawo zgłosić Organizator, zespoły, kluby, organizacje i koła zainteresowań działające przy Domu Kultury, a także stowarzyszenia twórców.

 5. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i reprezentuje ja na zewnątrz.

 6. Rada podejmuje rozstrzygnięcia należące do jej kompetencji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków.

 7. Rada opiniuje roczny plan działalności merytorycznej Domu Kultury oraz wyrażą opinię o ważniejszych zamierzeniach Domu Kultury.

 8. Rada może z własnej inicjatywy kierować wnioski i opinie do Dyrektora Domu Kultury w zakresie funkcjonowania Domu Kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej.

 9. Za udział w pracach Rady nie przysługuje dieta ani zwrot kosztów.

 

Rozdział IV

GOSPODARKA FINANSOWA

 

§ 11

 

 1. Dom Kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w ustawie o finansach publicznych.

 2. Rachunkowość w Domu Kultury prowadzona jest według zasad określonych w odrębnych przepisach o rachunkowości.

 3. Z zastrzeżeniem wypadków określonych w obowiązujących przepisach, Gmina Miejska Lubań nie odpowiada za zobowiązania Domu Kultury.

§ 12

 1. Podstawą gospodarki finansowej Domu Kultury jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

 2. Dyrektor jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową Domu Kultury.

 3. Dyrektor składa materiały dotyczące planowania zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.

 4. Dyrektor składa sprawozdania z wykonywania zadań w zakresie rzeczowym i finansowym zgodnie z ustalonymi przez Organizatora procedurami nadzoru.

 5. Dyrektor w terminie do 31 marca roku następnego przedkłada Burmistrzowi Miasta Lubań do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową) z działalności Domu Kultury za poprzedni rok budżetowy.

 6. Źródłami finansowania działalności Domu Kultury mogą być w szczególności:

 1. dotacje budżetowe podmiotowe i celowe przekazywane przez Organizatora na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w szczególności na utrzymanie i remonty obiektów, finansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz realizację wskazanych zadań i programów,

 2. dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa oraz innych jednostek samorządu terytorialnego,

 3. środki pochodzące z funduszy krajowych i zagranicznych, w tym z Unii Europejskiej oraz od innych podmiotów w związku z realizacją projektów,

 4. darowizny, spadki, zapisy otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

 5. wpływy z najmu i dzierżawy składników majątku,

 6. odsetki bankowe,

 7. dochody ze świadczenia usług,

 8. inne wpływy dozwolone prawem, w tym przychody z prowadzonej działalności.

 1. Dom Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

 

§ 13

 

Dom Kultury może prowadzić jako dodatkową, na zasadach zgodnych z obowiązującym prawem działalność gospodarczą w zakresie:

 1. działalności wydawniczej,

 2. dzierżawienia i najmu pomieszczeń własnych oraz innych składników majątkowych,

 3. usług poligraficznych, fotograficznych, fonograficznych, filmowych, nagłośnieniowych i oświetleniowych,

 4. sprzedaży biletów na wydarzenia kulturalne,

 5. prowadzenia impresariatu artystycznego,

 6. w zakresie sprzedaży dzieł sztuki, płyt, książek,

 7. prowadzenia działalności promocyjnej i szkoleniowej,

 8. promocji i reklamy,

 9. odpłatnej organizacji imprez kulturalnych, spotkań i konferencji

 

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 14

 

 1. Przekształcenia, podziału i likwidacji Domu Kultury może dokonać Organizator na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach.

 2. Statut Domu Kultury nadaje Rada Miasta w drodze uchwały.

 3. Zmiany statutu Domu Kultury mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania, to jest w formie uchwały Rady Miasta Lubań.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...