Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-11-2017
 9.04.2018 r.
 

OTWARTY KONKURS OFERT 

ogłoszony na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450) oraz uchwały Nr XLI/272/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 31 października 2017 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

GMINA  MIEJSKA  LUBAŃ

reprezentowana przez

BURMISTRZA  MIASTA  LUBAŃ

ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację wymienionego niżej zadania publicznego wraz z planowaną wysokością środków publicznych przewidzianych na wsparcie realizacji tego zadania

 Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450), które prowadzą działalność statutową związaną z realizacją zadania objętego konkursem.

 

I. Rodzaj zadania oraz wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie jego realizacji dla mieszkańców Miasta Lubań:

 1. Zadanie: Wypoczynek dzieci i młodzieży – Wypoczynek letni dzieci i młodzieży
  z elementami profilaktyki uzależnień.
 2. Planowana kwota dotacji na wsparcie realizacji zadania: 63.500,00 zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych 00/100)
 3. Dofinansowanie nie może przekraczać 80% całkowitych kosztów zadania.
 4. Termin realizacji zadania: od 28.05.2018 r. do 30.09.2018 r.

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

1. Dotacje nie mogą być udzielane na:

 • dotowanie zadań, które są dofinansowywane z budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów,
 • pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,
 • budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 • prowadzenie działalności gospodarczej,
 • pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji chyba, że jest to niezbędne
  do realizacji zadania,
 • udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
 • działalność polityczną i religijną,
 • koszty poniesione przed datą zawarcia umowy oraz po dacie zakończenia zadania,
 • kary umowne,
 • odsetki ustawowe i umowne,
 • nagrody pieniężne.

 2. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów:

    Koszty zostaną uznane za kwalifikowane, gdy:

 • związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji,
 • zostały uwzględnione w kosztorysie zadania,
 • zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych,
 • zostały poniesione w uprawnionym okresie (termin realizacji zadania wynikający
  z zapisu w umowie),
 • poparte są właściwymi dowodami księgowymi (faktury, umowy oraz rachunki
  do umów).

3. Koszty kwalifikowane mogą zawierać koszty osobowe i bezosobowe (wynagrodzenia wraz z kosztami pracownika i pracodawcy) – koszty osobowe administracji i obsługi zadania tylko w części dotyczącej realizowanego zadania.

4. W wyniku rozpatrzenia zgłoszonych ofert Gmina Miejska Lubań może zlecić realizację zadania jednemu lub kilku wykonawcom.

5. Dotacja zostanie przekazana na konto podmiotu ubiegającego się o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą), po podpisaniu stosownej umowy z wyłonionym w drodze konkursu Oferentem.

6. Poprzez udzieloną dotację Gmina Miejska Lubań będzie wspierać zadanie zlecone wykonawcy – w rozumieniu art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 11 ust.1 pkt 1 ustawy. Pozostałe koszty realizacji zadania będą finansowane z pozyskiwanych przez wykonawcę środków własnych i innych.

 

III. Warunki realizacji zadań:

 1. Zadanie nie może być realizowane poza granicami kraju.
 2. Zakres i warunki realizacji zadania publicznego określi umowa.
 3. Dotacja nie może być wykorzystana na zobowiązania powstałe przed datą podpisania umowy na realizację zadania z Gminą Miejską Lubań, środki przyznane w ramach dotacji muszą być wydatkowane zgodnie z kosztorysem.
 4. Oferent jest zobowiązany do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego zgodnie z art. 18 ustawy.
 5. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne
  do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową dotacyjną.
 6. W przypadku udzielenia dotacji niższej niż wnioskowana, oferent jest zobowiązany
  do osiągnięcia celu określonego w ofercie lub może odstąpić od podpisania umowy.
  W przypadku odstąpienia od podpisania umowy, oferent ma obowiązek pisemnie powiadomić Wydział Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań w terminie
  7 dni od daty otrzymania informacji o przyznaniu dotacji.
 7. Oferent przystępujący do zawarcia umowy winien przedstawić:
 • zaktualizowaną szczegółową kalkulację przewidywanych kosztów oraz źródła finansowania (zgodnie ze wzorem oferty), jeśli przyznana kwota dotacji jest niższa od wnioskowanej,
 • zaktualizowany harmonogram zadania (o ile ulegnie zmianie),
 • zaktualizowany opis działań (jeśli uzna, że z powodu niższej dotacji niż wnioskowana zrealizuje mniejszy zakres rzeczowy),
 • oświadczenie oferenta o zgodności odpisu rejestru ze stanem prawnym
  i faktycznym w dniu podpisania umowy,
 • w przypadku oferty wspólnej umowę zawartą między organizacjami pozarządowymi lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy,


  8. Ta sama oferta nie może być przedmiotem wniosku o dofinansowanie realizacji zadania publicznego:
 • z pominięciem otwartego konkursu ofert zgodnie z art. 19a ustawy,
 • zgodnie z art. 12 ustawy.

 

IV. Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętej kopercie
w terminie do dnia 04.05.2018 roku na adres:

Urząd Miasta Lubań,

ul.7 Dywizji 14,

59-800 Lubań

pok. 9 (I piętro – Biuro Obsługi Interesanta);

w godzinach pracy Urzędu.

 

 • W przypadku przesłania oferty pocztą, decyduje data jej wpływu do Urzędu Miasta Lubań.
 • Nie będą przyjmowane oferty przesłane pocztą elektroniczną.
 • Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent zobowiązany jest do złożenia oferty zgodnie z wymogami określonymi                 w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
  17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) w formie papierowej, w sposób umożliwiający dopięcie jej jako załącznika do umowy, a więc z wykluczeniem sposobów trwałego spinania dokumentów.
 • Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 • Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty (załączniki):
 • kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (tj. zgodnego
  ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany) lub wydruk odpisu KRS pobrany ze strony https://ems.ms.gov.pl, lub kopię dokumentu potwierdzającego status prawny Oferenta oraz nazwiska i funkcję osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis
  z ewidencji klubów sportowych gdy zawiera w/w informacje lub wypis
  z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera w/w informacji). Wyciąg musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym niezależnie od tego, kiedy został wydany,
 • pełnomocnictwa i upoważnienia dla osób składających ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli dane osoby nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności podmiotu,
 • w przypadku rozpoczęcia procedury zmiany zarządu/władz/sposobu reprezentacji oferenta – uchwałę dot. zmian/wyboru nowo wybranych osób oraz kserokopię wniosku dot. zmian złożonego do KRS/właściwego rejestru,
 • w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji, podmiotów składających ofertę wspólną, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania
  w imieniu oferenta (-ów),
 • w przypadku oferty składanej przez oddział terenowy organizacji nie posiadającej osobowości prawnej – aktualne pełnomocnictwo zarządu głównego (lub innego organu wykonawczego) uprawniające do działania w jego imieniu,
 • aktualny statut,
 • w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających
  na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
  w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący proboszcza lub na inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań,
 • oświadczenie o rzetelnym i terminowym rozliczeniu dotacji otrzymanych
  na realizację zadań publicznych w ostatnich 2 latach,
 • program profilaktyczny, który powinien zawierać:
 • Nazwa programu
 • Opis i główne cele programu.
 • Uzasadnienie realizacji programu (problemy, potrzeby realizacji działań profilaktycznych).
 • Planowanie zadania/przedsięwzięcia profilaktyczne.
 • Grupa docelowa/odbiorcy programu.
 • Metody realizacji programu (warsztaty/zajęcia w terenie/wykłady/ pogawędki/zajęcia sportowe, artystyczne, relaksacyjne, itp.).
 • Wskazanie osób, które będą odpowiedzialne za realizację programu, ich kompetencje.
 • Miejsce realizacji.
 • Uzasadnienie skąd potrzeba realizacji programu.
 • Wskaźniki osiągnięcia celu.

 Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta.

 V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Opiniowania złożonych ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta Lubań. W skład Komisji Konkursowej wchodzą przedstawiciele Burmistrza oraz osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.

Wskazania osób do prac w Komisji Konkursowej, organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą dokonać w terminie do dnia  11.05.2018 roku,
w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Lubań. Zgłoszenia należy dokonać na wniosku dostępnym w Biurze Obsługi Interesanta, ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 9 oraz
w Wydziale Infrastruktury Społecznej, ul. Mickiewicza 6, III piętro, pokój nr 12.

Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert pracuje zgodnie z art. 15 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wybór ofert nastąpi w terminie: do dnia 18.05.2018 r.

Rozpatrywane będą tylko oferty kompletne i złożone w określonym w ogłoszeniu terminie. Oferty nie spełniające wymagań formalnych podlegają odrzuceniu o czym zawiadamia się pisemnie oferenta. 

Informacja o wynikach konkursu zostanie zamieszczona niezwłocznie w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubań www.luban.pl.

Wymogi formalne składanych ofert obejmują następujące elementy:

 1. Złożenie oferty w podanym terminie.
 2. Złożenie oferty przez uprawniony podmiot.
 3. Złożenie oferty na obowiązującym wzorze, podpisanej przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.
 4. Zgodność oferty z zadaniem konkursowym.
 5. Złożenie wszystkich wymaganych załączników opatrzonych datą, pieczęcią oraz podpisem osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu.
 6. Zachowanie właściwego udziału wnioskowanego dofinansowania w stosunku
  do całkowitych kosztów zadania.

Oferty spełniające wymogi formalne oceniane będą przez Komisję Konkursową pod względem merytorycznym. Przy ocenie będą brane pod uwagę następujące kryteria:
Kryteria Ocena
Możliwość realizacji zadania publicznego, w tym:
1) kompleksowość i atrakcyjność proponowanych działań,
2) miejsce realizacji zadania,
3) rzetelny i realny harmonogram działań,
4) ilość uczestników w programie.
0 – 15 pkt.
0-5 pkt.
0-2 pkt.
0-3 pkt.
0-5 pkt.
Kalkulacja kosztów realizacji zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania:
1) rzetelność i celowość kosztorysu
niezbędnego do realizacji projektu oraz jego spójność z harmonogramem (przejrzystość, zdefiniowanie pozycji budżetowych, prawidłowe jednostki miary, prawidłowo sporządzona kalkulacja kosztów pod względem rachunkowym)
2) adekwatność przewidywanych kosztów do
założonych działań i efektów
0 – 10 pkt.
0 - 7 pkt.
0 – 3 pkt.
Wysokość finansowego wkładu własnego oraz środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania. 0 - 10 pkt. następująco:
5% - 1 pkt.
6% - 10 % - 2 pkt.
11% - 20% - 3 pkt.
21% - 30% - 4 pkt.
31% - 40% - 5 pkt.
41% - 50% - 6 pkt.
do 70% - 8 pkt.
pow. 70% - 10 pkt.
Potencjał organizacyjny:
1) doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale, których organizacja będzie realizowała zadanie,
2) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
3) posiadane zasoby rzeczowe
0-8 pkt.
0 – 3 pkt.
0-2 pkt.
0-3 pkt.
Rozliczenie otrzymanych dotacji:
Nie rozliczenie dotacji
Brak realizacji zadań publicznych
Właściwe rozliczanie dotacji otrzymanych w ostatnich 2 latach z uwzględnieniem rzetelności i terminowości rozliczenia
0-4 pkt.
0 pkt.
1 pkt.
1-4 pkt.
Działania na rzecz profilaktyki uzależnień 0-10 pkt.

SUMA                                                      57 pkt.

Oferty zostaną odrzucone jeżeli uzyskają łącznie ocenę poniżej 28 punktów.

VI. Dodatkowe uwagi i zastrzeżenia zamawiającego:

Organizacja, zgodnie z art. 16 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, zobowiązana jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.  

Komisja Konkursowa zastrzega sobie możliwość wystąpienia do oferenta o dodatkowe informacje mogące mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

W sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Gmina Miejska Lubań zastrzega sobie prawo do:

 1. Odwołania konkursu bez podania przyczyny.
 2. Zmiany wysokości środków publicznych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu.
 3. Przełożenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.

VII. W 2017 r. z budżetu miasta Lubań na zadanie tego samego rodzaju przyznano dotacje w wysokości 56.000,00 zł.Zaproszenie do składania ofert w ramach art. 19a ustawy[1]

Burmistrz Miasta Lubań serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy1 do współorganizacji obchodów 100-lecia Niepodległości Polski pod hasłem „Lubań dla Niepodległej”.

W ramach wsparcia z naszej strony zapraszamy do składania ofert zgodnie z art. 19a ustawy1:

Rodzaj zadania: podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Tematyka zadania musi być ściśle związana z obchodami 100-lecia Niepodległości Polski.

Przykłady działań: pikniki, warsztaty, akcje edukacyjne, happeningi wydarzenia artystyczne, kulturalne i sportowe.

Zadanie musi mieć charakter otwarty i być skierowane do szerokiej grupy mieszkańców miasta Lubań.

Na wsparcie powyższych zadań przewidujemy łącznie 20.000 zł – do 2.000 zł na jeden projekt.

Nabór ciągły – do czasu wyczerpania środków. 

Zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni.

W sytuacji, gdy do zrealizowania zadania niezbędna jest pomoc jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Lubań w załączeniu do oferty należy przedłożyć oświadczenie z którego będzie wynikało, że wymieniona jednostka zgadza się na udzielenie wsparcia.

Osoba do kontaktu: Paula Pleśnierowicz, Inspektor Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań Tel. (075) 64 64 473, e-mail: paula.plesnierowicz@miastoluban.pl 

[1] Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 późn. zm.) 

Wzory uproszczonych druków realizacji zadania publicznego znajdują się tu http://bip.miastoluban.pl/Article/get/id,69844.html 

Szczegóły w załączniku.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...