Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-02-2012

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań

 

Podstawowe założenia gospodarki przestrzennej w mieście określa studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Studium określa ogólne kierunki zagospodarowania oraz funkcje terenów w stopniu ogólnym, uszczegółowienie następuje w panach zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z tym dokumentem rozwój przestrzenny miasta będzie przebiegał głównie w strefie zachodniej wzdłuż nowej zachodniej obwodnicy (tzn. zachodnia strefa gospodarcza). Wiele terenów będzie jednakże objęta zakazem zabudowy, w tym formami ochrony przyrody (użytki ekologiczne). Stare dzielnice zabytkowe w większości znajdowały się w strefach ochrony konserwatorskich i podlegają szczególnemu nadzorowi konserwatora zabytków.

Uchwała nr VI/38/2019 Rady Miasta w Lubaniu z dnia 26 lutego 2019r. w sprawie uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań.

Uchwała nr VI/38/2019  

Załącznik nr 1  Załącznik nr 2  Załącznik nr 3  Załącznik nr 4

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubania

 

Ok. 80% Miasta Lubań powierzchni miasta pokrytej jest planami miejscowymi. Polityka przestrzenna miasta zakłada uporządkowanie zabudowy już istniejącej, ekspozycję najbardziej wartościowych obiektów architektonicznych oraz rozwój terenów mieszkaniowych, usługowych oraz nowych terenów aktywności gospodarczych (i również próbę rewitalizacji terenów poprzemysłowych). Z uwagi na duże nasycenie powierzchni miasta obiektami zabytkowymi powstały dwie strefy ochrony zabytkowej (Stefa „A” ścisłej ochrony architektonicznej w obrębie średniowiecznych murów miejskich oraz strefa B” częściowej ochrony konserwatorskiej, obejmująca znaczny fragment miasta w jednostce „Śródmieście” oraz całą jednostkę „Stare Miasto”. W obszarach tych zakłada się utrzymanie funkcji mieszkaniowo – usługowej oraz zachowanie obiektów wartościowych i porządkowanie terenów wokół nich, poprzez likwidację niepotrzebnych zabudowań gospodarczych, szpecących garaży itp., a także rozwój funkcji centrotwórczych zarówno pod względem gospodarczym, jak i kulturowym.

Planowanie przestrzenne w mieście ma na celu uporządkowanie charakteru zabudowy i stworzenie oddzielnych, nieskonfliktowanych ze sobą stref urbanistycznych – np. tereny mieszkaniowe w połączeniu z usługowymi, tereny usługowe powiązane z przemysłowymi, jednak oddzielone od mieszkaniowych. Np. lokalizacja nowych stref mieszkalnictwa jednorodzinnego koncentruje się w kilku wyznaczonych obszarach – na Harcerskiej Górze, przy ul. Klasztornej, os. Fabrycznym. Powstawanie nowych terenów aktywności przemysłowych odbywać się będzie w powiązaniu z powstawaniem obwodnicy miejskiej i w koegzystencji z już istniejącymi obszarami przemysłowymi lub przeznaczonymi
do rekultywacji. Nowa nić komunikacyjna pozwoli odciążyć centrum miasta od ruchu tranzytowego, przyciągnie ruch samochodowy w pobliże planowanych terenów aktywności gospodarczych, pobudzając do rozwoju gospodarczego.

 

OBOWIĄZUJĄCE MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO:

 

 1. Uchwała nr XLII/369/2002 Rady Miasta Lubania z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla mieszkaniowego położonego przy ul. Głównej w Lubaniu, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 101 z dnia 23 maja 2002 r. zmiana: uchwała nr V/60/2003 Rady Miasta Lubań z dnia 28 stycznia 2003
  uchwala-nr-XLII -369-2002    Główna
 2. Uchwała Nr XXXVIII/286/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 243 poz. 3803 z dnia 6 grudnia 2005r.
  północny-zachód-XXXVIII -286-0    załącznik nr1    załącznik nr2         załącznik nr3
 3. Uchwała Nr XXXVIII/285/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 243 poz. 3802 z dnia 6 grudnia 2005r.
  Uchwała Nr XXXVIII/285/2005    załącznik nr1     załącznik nr2    załącznik nr3
 4. Uchwała Nr XXXVIII/284/2005 Rady Miasta Lubań z dnia 27 września 2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 243 poz. 3801 z dnia 6 grudnia 2005r.
  uchwała nr XXXVIII/284/2005    załącznik nr1    załącznik nr2    załącznik nr3
 5. Uchwała nr XLVI/351/2006 Rady Miasta Lubań z dnia 30 maja 2006 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 151 poz. 2385 z dnia 26 lipca 2006r.
  uchwała nr XLVI/351/2006    załącznik
 6. Uchwała Nr LIII/311/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 2KS 2, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 182 poz. 2748 z dnia 30 września 2010 r.
  uchwała nr LIII/311/2010    załącznik nr1    załącznik nr2    załącznik nr3
 7. Uchwała Nr LIII/308/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, dla terenu oznaczonego symbolem 1AG 16, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 188 poz. 2789 z dnia 8 października 2010 r.
  uchwała nr LIII/308/2010    załącznik nr1   załącznik nr2    załącznik nr3
 8. Uchwała Nr LIII/309/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 188 poz. 2790 z dnia 8 października 2010 r.
  uchwała nr LIII/309/2010    załącznik nr1    załącznik nr2    załącznik nr3
 9. Uchwała Nr LIII/310/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 188 poz. 2791 z dnia 8 października 2010 r.
  uchwała nr LIII / 310/2010   załącznik nr1    załącznik nr2    załącznik nr3
 10. Uchwała  Nr LIII/307/2010 Rady Miasta Lubań z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 218  poz. 3493 z dnia 23 listopada 2010 r.
  uchwała  nr LIII/307/2010     załącznik nr1    załącznik nr2   załącznik nr3
 11. Uchwała Nr V/28/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 Mpa relacji Jeleniów - Dziwiszów, na obszarze miasta Lubań, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 74 poz. 1126 z dnia 7 kwietnia 2011 r.

  uchwała Nr V/28/2011     załącznik
 12. Uchwała NR XIV/93/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 4 października 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Zgorzeleckiej w Lubaniu ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego nr 249 poz. 4474 z dnia 6 grudnia 2011 r.
  uchwała nr XIV/93/2011     załącznik
 13. Uchwała NR XVIII/139/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Harcerskiej Góry w Lubaniu, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 984 z dnia 8 marca 2012 r.
  uchwała nr XVIII/139/2012    załącznik
 14.  Uchwała  Nr XVI/115/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań, ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. Nr 858 z dnia 29 lutego 2012 r.
  uchwała  nr XVI/115/2011     załącznik 
 15. Uchwała  Nr XVIII/140/2012 Rady Miasta Lubań z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań, ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. Nr 985 z dnia 8 marca 2012 r.
  uchwała  nr XVIII/140/2012      załącznik nr1    załacznik2
 16. Uchwała NR XVI/116/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu (Lubamet), ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 581 z dnia 10 lutego 2012 r.
  uchwała nr XVI/116/2011    załącznik
 17.   Uchwała  Nr XVII/131/2011 Rady Miasta Lubań z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miasta Lubań położonego wzdłuż rzeki Kwisy, ogłoszona  w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. Nr 1443 z dnia 18 kwietnia 2012 r.
  uchwała nr XVII/131/2011    załącznik
 18. Uchwała Nr LIII/386/2014 Rady  Miasta Lubań z dnia 26 sierpnia 2014, w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań dla terenu przy ul. Bankowej, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 września 2014 r., poz. 3709
  uchwała nr LIII/386/2014
     załącznik
 19. Uchwała nr LVI / 399 / 2014 Rady Miasta Lubań z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul.Bazaltowej , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. Nr 4385 z dnia 17 października 2014 r.
  uchwała nr LVI / 399 / 2014    załącznik
 20. Uchwała nr LVI / 400 / 2014 Rady Miasta Lubań z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Skalniczej , opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, poz. Nr 4386 z dnia 17 października 2014 r.
  uchwała nr LVI / 400 / 2014    załacznik
 21. Uchwała nr LVII/404/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lubań dla terenu wzdłuż rzeki Kwisy, ogłoszona w Dzienniku Urzędu Województwa Dolnośląskiego z 31 października 2014 r. poz. 4507
  uchwała nr LVII /404 / 2014    załacznik
 22. Uchwała nr LVII/405/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 28 października 2014 r.  w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań dla terenu przy ul. Słowackiego, ogłoszona w Dzienniku Urzędu Województwa Dolnośląskiego z 31 października 2014 r. poz. 4508
  uchwała nr LVII /405 / 2014    załącznik
 23. Uchwała nr VIII/34/2015 Rady Miasta Lubań z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Papieża Jana Pawła II – ul. Kopernika w Lubaniu, opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego 1 czerwca 2015 r. poz. 2415
  uchwała nr VIII/34/2015     załacznik
 24. Uchwała nr XXIV/171/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w południowej części miasta Lubań dla terenu położonego przy ul. Bazaltowej. ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4154  z dnia 9 września 2016 r.
  uchwała nr XXIV/171/2016       załącznik
 25. Uchwała nr XXIV/173/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu obwodnicy zachodniej miasta Lubań, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4156  z dnia 9 września 2016 r.
  uchwała nr XXIV/173/201    załącznik
 26. Uchwała nr XXIV/172/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 30 sierpnia 2016 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Mickiewicza, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4155  z dnia 9 września 2016 r.
  Uchwała nr XXIV/172/2016    załącznik
 27. Uchwała nr XXVI/186/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016 r., w sprawie  Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno – zachodniej części miasta Lubań, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4840  z dnia 2 listopada 2016 r.
  Uchwała nr XXVI/186/2016     załącznik1  załącznik2  załącznik3  załącznik4

 28. Uchwała nr XXVI/184/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Warszawskiej w Lubaniu, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4839  z dnia 2 listopada 2016 r.
  Uchwała nr XXVI/184/2016     załącznik

 29. Uchwała nr XXVI/185/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 25 października 2016 r., w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Parku Kamienna Góra w Lubaniu, ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5087  z dnia 14 listopada 2016 r.
  Uchwała nr XXVI/185/2016     załącznik

 30. Uchwała nr XXXVIII/259/2017 Rady Miasta Lubań z dnia  19 września 2017 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Jeleniogórskiej,  ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3959  z dnia 27 września 2017 r.
  Uchwała nr XXXVIII/259/2017     załącznik

 31. Uchwała nr XL/264/2017 Rady Miasta Lubań z dnia  26 września 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Mostowej w Lubaniu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3992  z dnia 2 października 2017 r.
  Uchwała nr XL/264/2017     załącznik

 32. Uchwała nr XLII/283/2017 Rady Miasta Lubań z dnia  28 listopad 2017 r., w sprawie Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 5439 z dnia 19 grudnia 2017 r.
  Uchwała nr XLII/283/2017  

 33. Uchwała nr XLIV/305/2018 Rady Miasta Lubań z dnia  30 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubań – terenu przy ulicy Łokietka, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 560  z dnia 5 lutego 2018 r.
  Uchwała nr XLIV/305/2018    załącznik

 34. Uchwała nr XLIX/353/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ulicy Dąbrowskiego, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 3361 z dnia 3 lipca 2018 r.
  Uchwała nr XLIX/353/2018    załącznik

 35. Uchwała nr LI/372/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 września 2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Armii Krajowej w Lubaniu, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 4639 z dnia 26 września 2018 r.
  Uchwała nr LI/372/2018  załącznik
 36. Uchwała nr VI/37/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenów przy ulicy Mickiewicza, Dąbrowskiego, Parkowej i Łąkowej, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego poz. 1505 z dnia 7 marca 2019 r.  
  Uchwała nr VI/37/2019   załącznik rys. nr 1   załącznik rys. nr 2  załącznik rys. nr 3   załącznik rys. nr 4
 37. Uchwała nr IX/55/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego wzdłuż rzeki Kwisy – terenu przy ulicy Różanej w Lubaniu, opublikowana w Dz. U. Woj. Dol. z dnia 9 maja 2019 r., poz. 3103
  Uchwała IX-55-2019    załącznik nr 1
 38. Uchwała nr IX/56/2019 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego staromiejskiego centrum miasta w Lubaniu, opublikowana w Dz. U. Woj. Dol. z dnia 9 maja 2019 r., poz. 3104
  Uchwała nr IX/56/2019   załącznik nr 1

     

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...