Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
05-12-2019

Zgromadzenie Wspólników: Burmistrz Miasta Lubań – Arkadiusz Słowiński

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy,
 2. przeznaczanie zysków lub podjęcie uchwał o pokryciu strat,
 3. powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej,
 4. zmiana umowy Spółki,
 5. podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 6. uchwalanie regulaminu Zarządu i Rady Nadzorczej,
 7. podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów,
 8. przystępowanie do innych spółek lub podobnych podmiotów publiczno-prawnych
 9. zbycie udziałów w Spółce,
 10. ustalanie wynagrodzenia Zarządu Spółki,
 11. inne sprawy wymagające uchwały Zgromadzenia Wspólników w myśl przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jerzy Piekarski

Sekretarz Rady Nadzorczej – Krzysztof Ziębicki

Członek Rady Nadzorczej – Szymon Biniaszczyk

Rada Nadzorcza składa się z trzech członków powoływanych przez Zgromadzenie Wspólników. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata. Rada Nadzorcza ze swojego grona powołuje przewodniczącego i sekretarza. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników.

Do uprawnień Rady Nadzorczej należą w szczególności:

 1. sprawowanie stałej kontroli działalności Spółki,
 2. ocena sprawozdania finansowego Spółki,
 3. ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat,
 4. składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli,
 5. stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników p udzielenie bądź nieudzielenie Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków,
 6. wnioskowanie o zawieszenie Zarządu Spółki w czynnościach z ważnych powodów na okres trzech miesięcy,
 7. opiniowanie zmiany wysokości czynszu regulowanego w zasobach LTBS,
 8. wnioskowanie o przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu Spółki,
 9. opiniowanie regulaminu organizacyjnego Spółki i regulaminu wynagradzania pracowników LTBS.

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu jednoosobowego – Marta Stępień

Zarząd jest organem wykonawczym Spółki. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza całym majątkiem i reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich z ograniczeniami wynikającymi z Kodeksu Spółek Handlowych. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...