Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
27-03-2017

Załącznik do uchwały nr XXIII/164/2016
Rady Miasta Lubań
z dnia 28.06.2016 r.STATUT
Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań zwane dalej „Centrum”, jest
jednostką budżetową Gminy Miejskiej Lubań realizującą zadania z zakresu obsługi kadrowopłacowej,
finansowo-księgowej, organizacyjno-administracyjnej placówek oświatowych, dla
których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
§ 2 Centrum działa na podstawie :
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.446),
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r.,poz. 885 ze
zm.)
3) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013r., poz. 330 ze zm.)
4) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.)
5) uchwały nr XXIII/164/2016 w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej
"Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań" oraz nadanie jej statutu
6) niniejszego statutu,
§ 3 Centrum obejmuje swoją działalnością placówki oświatowe, dla których organem
prowadzącym jest Gmina Miejska Lubań.
§4. Siedzibą Centrum jest budynek w Lubaniu przy ul. Szarych Szeregów 4, 59-800 Lubań.
§5.Działalność Centrum finansowana jest z budżetu Gminy Miejskiej Lubań.
§6. Bezpośredni nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Burmistrz Miasta Lubań.

II CEL I ZAKRES DZIAŁANIA

§7. 1. Centrum jest powołane w celu wykonywania obsługi finansowo-księgowej,
rachunkowości i sprawozdawczości, obsługi kadrowo-płacowej, organizacyjno-administracyjnej
placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina
Miejska Lubań.
2. Do zadań Centrum w zakresie obsługi finansowo – księgowej oraz rachunkowości
i sprawozdawczości należy:
a) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętymi
zasadami rachunkowości,
b) prowadzenie ksiąg rachunkowych,
c) prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie przekazanych przez dyrektorów
jednostek obsługiwanych opisanych dowodów księgowych w zakresie zapłaty
zobowiązań,
d) rozliczenie inwentaryzacji przeprowadzonej w drodze spisu z natury i ujęcie jej
wyników w księgach rachunkowych,
e) wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego,
f) sporządzanie sprawozdań finansowych i innych, które wynikają z ksiąg
rachunkowych;
g) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych
zgodnie z przepisami prawa,
h) sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,
i) prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
j) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i budżetowej w placówkach
objętych obsługą Centrum,
k) opracowywanie projektów zadań rzeczowych oraz planów dochodów i
wydatków budżetowych i pozabudżetowych w zakresie obsługiwanych
jednostek przy współpracy z Dyrektorami tych placówek, a także organizowanie
prawidłowego wykonania zatwierdzonych wskaźników i limitów określonych w
planach,
l) współpraca ze Skarbnikiem Miasta w zakresie realizacji budżetu Gminy w części
dotyczącej finansowania zadań w zakresie oświaty,
ł) prowadzenie bieżącej analizy wykorzystania środków ujętych w planie
finansowym i przygotowanie wniosków do organu prowadzącego.
3. Do zadań Centrum w zakresie obsługi kadrowo-płacowej należy:
a) obsługa wypłat wynagrodzeń i innych świadczeń pieniężnych dla pracowników
jednostek obsługiwanych,
b) ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
c) realizacja zobowiązań z zakresu naliczania i odprowadzania składek
z tytułu ubezpieczenia pracowników oraz należności podatkowych,
d) obsługa zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
e) przygotowywanie i opracowywanie danych do sprawozdania o średniorocznym
wynagrodzeniu nauczycieli w zakresie wypłaconych kwot wynagrodzeń,
f) wykonywanie zadań z zakresu statystyki oraz obowiązku sporządzania wymaganych
sprawozdań dotyczących realizacji zadań rzeczowych jednostek obsługiwanych,
g) sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia, osobowego funduszu płac,
obowiązkowych składek ubezpieczeniowych i podatków, zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych i innych sprawozdań przewidzianych prawem,
h) prowadzenie dokumentacji emerytalno - rentowej pracowników jednostek
obsługiwanych i Centrum,
i) prowadzenie teczek osobowych pracowników zatrudnionych w jednostkach
obsługiwanych,
j) wprowadzanie danych w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych do
Systemu Informacji Oświatowej (SIO1) oraz do Zmodernizowanego Sytemu
Informacji Oświatowej (SIO2).
4.Do zadań Centrum w zakresie obsługi organizacyjno-administracyjnej należy:
a) koordynowanie działań w porozumieniu z dyrektorami jednostek obsługiwanych
w celu zapewnienia odpowiednich warunków działania jednostek obsługiwanych,
w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, opieki i wychowania
w placówkach oświatowych Gminy Miejskiej Lubań,
b) koordynacja działań nad przygotowaniem dokumentacji remontów obiektów
placówek oświatowych,
c) koordynowanie spraw prawno – organizacyjnych placówek oświatowych Gminy
Miejskiej Lubań w szczególności w powiązaniu z arkuszami organizacyjnymi,
d) prowadzenie wszelkich zamówień publicznych realizowanych poprzez
przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
e) współpraca z Dyrektorami jednostek obsługiwanych w zakresie zadań
merytorycznych.

III. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

§ 8. 1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor Centrum, zatrudniany i zwalniany przez
Burmistrza Miasta Lubań
2.Dyrektor reprezentuje Centrum na zewnątrz i nim zarządza.
3. Dyrektor Centrum samodzielnie w granicach swoich uprawnień podejmuje decyzje
dotyczące Centrum i ponosi za nie odpowiedzialność
4. Dyrektor Centrum jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość
i sprawozdawczość jednostek obsługiwanych.
5. Dyrektor Centrum działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Burmistrza Miasta Lubań.
6. W czasie nieobecności Dyrektora jego zadania realizuje Zastępca Dyrektora Centrum albo
upoważniony przez Dyrektora pracownik Centrum.
7. Szczegółową organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny
opracowany przez Dyrektora Centrum w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Lubań.
§ 9. 1 Centrum jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy.
2. Dyrektor Centrum jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Centrum i jest
kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.

IV GOSPODARKA FINANSOWO-KSIĘGOWA CENTRUM

§ 10. 1. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie
o finansach publicznych, ustawie o rachunkowości oraz w przepisach wyznaczonych dot.
jednostek budżetowych.
2. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest roczny plan finansowy stanowiący część
budżetu Gminy Miejskiej Lubań.
3. Księgowość Centrum jest prowadzona na zasadach przewidzianych dla jednostek
budżetowych.

V GOSPODAROWANIE MIENIEM JEDNOSTKI CENTRUM

§ 11. 1. Centrum wyposaża się w mienie, które jest jej przekazywane w trwały zarząd.
2. Gospodarowanie powierzonym Centrum mieniem należy do Dyrektora Centrum.
3. Powierzone mienie powinno być użytkowane w sposób zapewniający jego zachowanie
w należytym stanie oraz nie powodujący jego zniszczenia.
4. Dyrektor odpowiada za prawidłowe gospodarowanie powierzonym mieniem.
5. W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem umocowania Dyrektora określają
przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz pełnomocnictwa i
upoważnienia udzielone mu przez Burmistrza Miasta Lubań.

VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12. Zmiany statutu dokonywane są w trybie i na zasadach właściwych dla jego nadania.
§ 13. Centrum używa pieczęci o treści: Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej Lubań,
ul. Szarych Szeregów 4, 59-800 Lubań
§ 14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie maja zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...