Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-12-2018

3 grudnia 2018 r. w ramach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka w Szkole Podstawowej nr 2 zorganizowany został Maraton Pisania Listów Amnesty International. To już dziesiąty maraton w naszej szkole.

Ini­cja­tywę pisa­nia listów roz­po­czę­li­śmy jako Gim­na­zjum nr 3. Dziś, w innej już for­mie, kon­ty­nu­owa­li­śmy ją jako Szkoła Pod­sta­wowa nr 2.
Przed roz­po­czę­ciem pisa­nia listów wszyst­kim zgro­ma­dzo­nym zostały przed­sta­wione syl­wetki boha­te­rek Mara­tonu 2018 r. W tego­rocz­nej edy­cji wystą­pi­li­śmy w obro­nie: Pavi­tri Manjhi z Indii, Ateny Damie z Iranu, spo­łecz­no­ści Segwer z Kenii, nie­peł­no­spraw­nej Gul­zar Duishe­novy z Kir­gi­stanu, a także Nawal Bena­issy z Maroko.
Po zakoń­cze­niu ofi­cjal­nej czę­ści ucznio­wie oraz nauczy­ciele udali się na szkolny kory­tarz, aby wyra­zić swój sprze­ciw i bro­nić praw czło­wieka. Udało się nam, w bar­dzo krót­kim cza­sie, napi­sać 723 listy.
Nasze listy mają nie­sa­mo­witą moc! Dodają boha­te­rom otu­chy i pocie­sze­nia. Czę­sto oka­zują się ostat­nią nadzieją dla prze­śla­do­wa­nych i wię­zio­nych. Cie­szymy się, że udało nam się zmo­bi­li­zo­wać do soli­dar­nego prze­ciw­sta­wie­nia się naru­sze­niom praw czło­wieka.

  
DG               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...