Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-10-2018

03.10.2018 roku klasy II b i III SP nr 2 w Lubaniu były na wycieczce w Świeradowie Zdroju. Uczniów i ich opiekunów nie zniechęciła nawet mglista i deszczowa pogoda. Humory uczestnikom wyprawy dopisywały w podróży autokarem oraz podczas spaceru

Ten cie­kawy dzień roz­po­czął się od spo­tka­nia z pra­cownikiem Nadle­śnic­twa Świe­ra­dów – p. Kata­rzyną Męciną. Następ­nie wszy­scy udali się na spa­cer ścieżką edu­ka­cyjną „Zajęcz­nik”. Ucz­nio­wie zdo­byli szczyt o wyso­ko­ści 595 m n.p.m. Dzieci poznały gatunki zwie­rząt i roślin, które są typowe dla izer­skich lasów. Ścieżka edu­ka­cyjna, którą kro­czyli mali bada­cze przy­rody, skła­dała się z dzie­wię­ciu sta­no­wisk o cha­rak­te­rze dydak­tycz­nym. Dodat­kowo ucznio­wie otrzy­mali zada­nie, które wyma­gało od dzieci spo­strze­gaw­czo­ści. Oczy­wi­ście pora­dzili sobie z nim dosko­nale.
Kolejny punkt wyjazdu to wizyta w Cen­trum Edu­ka­cji Eko­lo­gicz­nej „Izer­ska Łąka”. Tam odbyły się inte­re­su­jące zaję­cia. Dzieci zostały zapo­znane z pracą psz­cze­la­rzy, jak rów­nież mogły zoba­czyć,
w jaki spo­sób powstaje miód oraz poznały budowę ula. Oglą­dały (w powięk­sze­niu) kokon murarki ogro­do­wej, psz­czołę miodną i trzmiela. Na koniec każdy przy­mie­rzył strój psz­cze­la­rza oraz otrzy­mał porad­nik przy­ja­ciela psz­czół.
Ostat­nią atrak­cją wycieczki były warsz­taty deko­ro­wa­nia pier­ni­ków w Pra­cowni Pier­ni­ko­wej Isa­bell. Dzieci w sku­pie­niu zdo­biły swoje pier­niki lukrem kró­lew­skim, cukie­recz­kami, posyp­kami. Na zakoń­cze­nie każdy zapa­ko­wał swoje pier­niczki. Niek­tó­rzy dowieźli słod­ko­ści do domu,
a nie­któ­rzy nie mogli oprzeć się zapa­chom i w dro­dze powrot­nej roz­ko­szo­wali się sma­kiem wypie­ków.
Wycieczka należy do uda­nych. To wspa­niała lek­cja eko­lo­gii, przy­rody oraz smaku.

  
JM               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...