Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-08-2018

Trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury KBW w Jeleniej Górze.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Jeleniej Górze informuje, iż trwa nabór kandydatów na urzędników wyborczych na obszarze poniższych gmin::

Gmina/Kandydat/Wymagana liczba urzędników wyborczych

Powiat bolesławiecki
Bolesławiec/miasto brak zgłoszeń/1


Powiat jaworski
Jawor/brak zgłoszeń/1
Mściwojów/brak zgłoszeń/1
Paszowice/brak zgłoszeń/1

Powiat lubański
Lubań miasto/brak zgłoszeń/1
Olszyna/brak zgłoszeń/1

Powiat lwówecki
Lubomierz/brak zgłoszeń/1
Lwówek Śląski/brak zgłoszeń/1
Mirsk/brak zgłoszeń/1

Powiat złotoryjski
Złotoryja miasto/brak zgłoszeń/1
Pielgrzymka/brak zgłoszeń/1
Złotoryja - gmina/brak zgłoszeń/1

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat, spośród posiadających wyższe wykształcenie:

1)      pracowników urzędów obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych,

2)      innych osób mających co najmniej 5-letni staż pracy w ww. urzędach lub jednostkach.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarz wyborczy, pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy, mąż zaufania lub członek komisji wyborczej. Urzędnik wyborczy nie może wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której ma miejsce zatrudnienia.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika. Zakaz ten nie dotyczy miast na prawach powiatu.

Urzędnik wyborczy nie może należeć do partii politycznych ani prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego składają zgłoszenie do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Zgłoszenie należy dostarczyć do siedziby Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, ul. Gustawa Morcinka 33A, 58-500 Jelenia Góra.

W zgłoszeniu kandydata na urzędnika wyborczego należy podać:

  • imię (imiona) i nazwisko kandydata,
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców),
  • wykształcenie,
  • nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję urzędnika wyborczego,
  • informację o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego,
  • w przypadku pracowników urzędów obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych – miejsce pracy,
  • w przypadku innych osób posiadających co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych  - nazwę tego urzędu  oraz okres zatrudnienia.

Wzór zgłoszenia :

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej informacji, 

- w przypadku osób, o których mowa w pkt 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej informacji. 

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, a oryginał przedkłada się do wglądu Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Dyrektor Delegatury potwierdza kopię za zgodność z oryginałem.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Osoby posiadające co najmniej 5-letni staż pracy w ww. jednostkach przekładają do wglądu oryginał świadectwa pracy lub innego dokumentu potwierdzającego ich zatrudnienie Dyrektorowi Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze, który potwierdza ten fakt  na zgłoszeniu.

W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

 

Dyrektor Delegatury
Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze
/-/Agata Rycyk

Załączniki do pobrania tutaj.  

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...