Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-04-2018

Cykliczne już zajęcia, z projektu edukacji społecznej „Lubię Lubań”, tym razem odbyły się w pracowni krawieckiej.

Ucz­nio­wie klasy IIIb z SP2, wraz z wycho­waw­czy­nią, odwie­dzili panią Iwonę Sucha­necką z zakładu „Niteczka”, by tam pogłę­bić swoją wie­dzę i przyj­rzeć się z bli­ska pracy kraw­co­wej. Dzieci poznały spo­sób dzia­ła­nia maszyny do szy­cia oraz dokład­nie przej­rzały wszyst­kie przy­bory kra­wiec­kie. Z zacie­ka­wie­niem obser­wo­wały, jak się skraca i podwija spodnie oraz jak można róż­nymi rodza­jami ście­gów ozdo­bić wybrane czę­ści gar­de­roby. Dodat­kowo pani Iwona poka­zała swój spo­sób na piękne maskotki dla malu­chów, które ozda­bia wyha­fto­wa­nymi maszy­nowo imio­nami. Oka­zało się, że trzeba się wiele napra­co­wać, aby powstały tak piękne przy­tu­lanki. Dziew­czynki były zachwy­cone i już chcia­łyby roz­po­cząć pracę w tym zawo­dzie. Na zakoń­cze­nie ucznio­wie otrzy­mali słod­kie upo­minki.
Dla wszyst­kich taka lek­cja była nie lada wyzwa­niem, a zara­zem wspa­niałą przy­godą.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...