Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-02-2018

8 lutego 2018 r. uczniowie starszych klas Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubaniu brali udział w spotkaniu profilaktycznym z Wiesławem „Blachą” Błażkiewiczem.

„Bla­cha” skoń­czył stu­dia muzyczne na wydziale per­ku­sji. Swoją muzyczną drogę roz­po­czął z pun­kową kapelą „Gzyms”. Odniósł wiele suk­ce­sów, był lau­re­atem pre­sti­żo­wych nagród. Obec­nie uświa­da­mia uczniów, jak zgub­nym nało­giem może być picie alko­holu, bra­nie nar­ko­ty­ków czy pale­nie papie­ro­sów. Per­ku­si­sta wspo­mi­nał także o coraz bar­dziej popu­lar­nych wśród mło­dzieży dopa­la­czach oraz uza­leż­nie­niach nie­sio­nych przez nowe tech­no­lo­gie – Inter­net i gry kom­pu­te­rowe. Ucz­nio­wie z zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali histo­rii muzyka, który latami wal­czył z nało­gami, a następ­nie cho­robą nowo­two­rową. „Bla­cha” zachę­cał także mło­dzież do roz­wi­ja­nia talen­tów i szu­ka­nia drogi samo­re­ali­za­cji.
Mamy nadzieję, że ta lek­cja skłoni wszyst­kich uczest­ni­ków spo­tka­nia do reflek­sji oraz zade­cy­duje o ich wła­ści­wych wybo­rach.

  
WZ               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...