Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
29-11-2017

24 listopada maluchy z SP2 świętowały Dzień Pluszowego Misia zwany także Dniem bez Futra. Z tej okazji pani Beata Książkiewicz przygotowała najmłodszym ciekawe zajęcia multimedialne.

Była to oka­zja do pozna­nia histo­rii wspa­nia­łej maskotki, która daje poczu­cie bez­pie­czeń­stwa i jest nie­za­wod­nym przy­ja­cie­lem. Dzień ten usta­no­wiony został w 2002 roku, w setną rocz­nicę powsta­nia tej popu­lar­nej na całym świe­cie zabawki. Plu­szo­wego misia lubią zarówno dzieci, jak i doro­śli. Zda­niem peda­go­gów wynika to z potrzeby czło­wieka, który jest stwo­rze­niem stad­nym i lubi mieć kogoś, z kim może roz­ma­wiać i do kogo może się przy­tu­lać. Dzieci przy­tu­lają się do swo­ich plu­sza­ków, gdy nie ma w pobliżu bli­skiej im osoby doro­słej. Jak wynika z obser­wa­cji, miś jest lubiany nie­za­leż­nie od wiel­ko­ści i koloru, bo naj­bar­dziej liczy się to, że jest puchaty i miękki.
Miś Usza­tek, Kubuś Pucha­tek, Gumi­sie, Miś Yogi, Miś Colar­gol czy Nie­dź­wiedź Baloo to boha­te­ro­wie zaga­dek, pio­se­nek i krót­kich opo­wia­dań, które bawiły dzieci tego dnia. Dodat­kowo milu­siń­scy obej­rzeli bajkę pt., Miś Usza­tek”. Mimo upły­wa­ją­cego czasu od jej pierw­szej emi­sji na­dal wzbu­dza w dzie­ciach cie­ka­wość oraz uczy wła­ści­wych postaw.
To był nie­zwy­kle emo­cjo­nu­jący dzień. Zabawy z plu­szo­wymi maskot­kami trwały cały pią­tek, a misie towa­rzy­szyły dzie­ciom zarówno na lek­cjach jak i prze­rwach. Nato­miast po zaję­ciach kochane misie wró­ciły razem z dziećmi do domu.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...