Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-10-2017

Wzorem ubiegłych lat po raz kolejny Lubań włącza się do akcji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Pracy Serca.

Celem ini­cja­tywy jest popu­la­ry­za­cja wśród dzieci, mło­dzieży i doro­słych wie­dzy na temat zasad udzie­la­nia pierw­szej pomocy oso­bie, u któ­rej nastą­piło nagłe zatrzy­ma­nie krą­że­nia. Euro­pej­ski Dzień Przy­wra­ca­nia Czyn­no­ści Serca obcho­dzony jest od 2013 roku z ini­cja­tywy Euro­pej­skiej Rady Resu­scy­ta­cji. Co roku 16 paździer­nika w całej Euro­pie w godzi­nach od 12.00–12.30 pro­wa­dzone jest RKO i bicie rekordu w ilo­ści osób, które wzięły udział w akcji.
W celu pobi­cia ubie­gło­rocz­nego, lokal­nego rekordu trzy szkoły: SP nr2, ZSP im. A. Mic­kie­wi­cza oraz ZSP im. KZL w Luba­niu połą­czyły swoje siły i wspól­nie orga­ni­zują akcję, która będzie miała miej­sce 16.10.2017 roku w hali spor­to­wej MOSiR. Punk­tu­al­nie o godzi­nie 12.00 przez pół godziny będzie pro­wa­dzone bez prze­rwy RKO na fan­to­mach. Bicie rekordu zosta­nie poprze­dzone poka­zem pra­wi­dło­wego wyko­ny­wa­nia resu­scy­ta­cji krą­że­niowo-odde­cho­wej z uży­ciem defi­bry­la­tora zewnętrz­nego przez ratow­ni­ków medycz­nych.
Wszyst­kich miesz­kań­ców Luba­nia i oko­lic ser­decz­nie zapra­szamy do włą­cze­nia się do naszej lek­cji rato­wa­nia życia.

  
AW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...