Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
24-08-2023

 

KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ W LUBANIU

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKA PRACY

strażnik miejski - aplikant

 

w Straży Miejskiej w Lubaniu

59-800 Lubań ul. Plac Lompy 1

 1. Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. ukończony co najmniej 21 rok życia,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych,

  4. korzysta z pełni praw publicznych,

  5. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. nienaganna opinia,

  7. wykształcenie średnie,

  8. biegła znajomość obsługi komputera, w tym pakietów biurowych MS Office (Word, Exel), poczty elektronicznej, skanera,

  9. dobry stan zdrowia, sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

  10. uregulowany stosunek do służby wojskowej,

  11. wiedza z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. wysoka kultura osobista, zdyscyplinowanie, systematyczność i komunikatywność,

  2. podstawowa znajomość języka niemieckiego lub angielskiego,

  3. czynne prawo jazdy kategorii B.

 

 1. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:

  1. działania w zakresie ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz utrzymania czystości na terenie miasta Lubań,

  2. codzienne patrole, obchody objazdy miasta w zakresie przeciwdziałania wykroczeniom i patologii społecznej,

  3. reakcja na nieodpowiednie zachowanie obywateli,

  4. systematyczne kontrole porządku na terenie miasta: kontrola ulic, placów, parków, budynków mieszkalnych, otoczenia zakładów pracy, budynków użyteczności publicznej, posesji prywatnych itp. w zakresie utrzymania czystości i estetyki,

  5. zabezpieczanie miejsc wydarzeń losowych (awarie urządzeń technicznych, katastrof, wypadków drogowych itp.) do czasu przybycia odpowiednich służb,

  6. uczestnictwo w akcjach porządkowych,

  7. niezwłoczne zawiadamianie organów ochrony środowiska o stwierdzeniu występowania zanieczyszczeń zbiorników wodnych i ścieków, niszczenia i zanieczyszczania parków i innych elementów przyrody, rażącego zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego dymem, pyłem, itp., erozji gleby, uciążliwych hałasów i wibracji szkodliwych dla zdrowia,

  8. działania kontrolno prewencyjne w zakresie przeciwdziałania skutkom zimy,

  9. sporządzanie codziennych raportów z przebiegu pracy (służby),

 

 1. Informacje o warunkach pracy na stanowisku strażnik miejski - aplikant w Straży Miejskiej w Lubaniu:

  1. zatrudnienie przewiduje się w okresie miesiąca października/listopada 2023 r., w pełnym wymiarze czasu pracy,

  2. zatrudnienie po raz pierwszy następuje na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego pracownik odbywa szkolenie podstawowe,

  3. osoba ubiegająca się o przyjęcie na stanowisko strażnicze: strażnik miejski - aplikant podlega obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym,

  4. praca w równoważnym czasie pracy, przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, w 4-miesięcznym okresie rozliczeniowym,

  5. praca wykonywana będzie na terenie Gminy Miejskiej Lubań, z siedzibą Straży Miejskiej w Lubaniu, 59-800 Lubań ul. Plac Lompy 1.

 

 1. W miesiącu lipcu 2023 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Straży Miejskiej w Lubaniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych nie wynosił 6%.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys – curriculum vitae,

  3. kserokopie świadectw pracy,

  4. kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  5. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

  6. oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (w załączeniu)

  7. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,

  8. oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe i o tym, że nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie karne,

  9. oświadczenie kandydata o tym, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz że korzysta z pełni praw publicznych,

  10. kserokopia prawa jazdy,

  11. w przypadku osoby niepełnosprawnej kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność,

  12. do dokumentów aplikacyjnych mogą być dołączone referencje w przypadku wcześniejszego zatrudnienia.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Straży Miejskiej w Lubaniu ul. Plac Lompy 1; 59-800 Lubań; I piętro lub przesłać pocztą na adres Straży Miejskiej w Lubaniu z dopiskiem:

 

 

Dotyczy naboru na stanowiska:

 

strażnik miejski – aplikant

 

w Straży Miejskiej w Lubaniu

 

w terminie do dnia 15.09.2023 roku, do godziny 15:00 .

 

Aplikacje, które wpłyną do Straży Miejskiej w Lubaniu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

oraz na tablicy informacyjnej Straży Miejskiej w Lubaniu.

 

Komendant Straży Miejskiej

Michał Łukjaniec

Pliki do pobrania na stronie:

https://strazmiejska.luban.pl/strazmiejska,a,88782,nabor-na-wolne-stanowisko-pracy-straznik-miejski-aplikant.html

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...