Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
25-05-2023

Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Lubań

Informuję, iż rozpoczęła się procedura naboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu – łącznie 9 ławników, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy 8 ławników.

Wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Lubaniu dokona Rada Miasta Lubań w terminie do końca października 2023 roku, przy czym zgłoszenie kandydatów na ławników musi nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

Zasady i tryb zgłaszania kandydatów na ławników określa ustawa z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.).

 

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukończył 30 lat;

4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5) nie przekroczył 70 lat;

6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

 

Ławnikami nie mogą być:

1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach  oraz w prokuraturze;

2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6) duchowni;

7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8) funkcjonariusze Służby Więziennej;

9) radni gminy, powiatu i województwa.

 


Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miasta Lubań prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie miasta Lubań.


Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór udostępniony jest:

  • w Urzędzie Miasta Lubań - Biurze Rady Miasta, ul. 7 Dywizji 14, pok. 18,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań w zakładce Wybory – Wybory ławników na kadencję 2024 – 2027,
  • na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby; 

2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;  

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r., poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;  

5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Dokumenty wymienione w pkt. 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem dokonania zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji. Dokumenty te powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady po upływie terminu, o którym mowa w art. 162 § 1 ustawy z dnia 27 lipca  2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 217 ze zm.), a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa w art. 162 § 2-5 cytowanej ustawy, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

  

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata na ławnika wraz z kompletem dokumentów należy złożyć w Urzędzie Miasta Lubań - Biurze Rady Miasta, ul. 7 Dywizji 14, pok. 18 (w dniach i godzinach pracy Urzędu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.

 

Przewodniczący
Rady Miasta Lubań

Kamil Glazer

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...