Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-01-2023

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Lubań

Lubań 26 stycznia 2023 r.

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta Lubań

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022r., poz. 503 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 i 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.) zgodnie z uchwałą Rady Miasta Lubań Nr LVI/333/2022 z dnia 29 marca 2022 r. ,

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części miasta Lubań wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 2 lutego 2023 r. do 22 lutego 2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. Mickiewicza 6, pokój nr 9, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta pod adresem: http://bip.miastoluban.pl/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 14 lutego 2023 r. w Sali Konferencyjnej w Trecie (Rynek – Sukiennice), o godz. 1300.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań:

  • w formie pisemnej na adres: ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań
  • w formie elektronicznej: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP, albo na adres poczty elektronicznej: um@miastoluban.pl

zgodnie z art. 8c ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zgodnie z art.39 ust.1 pkt 3 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008r. uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Lubań z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 marca 2022 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Lubań

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

 

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz art. 8a ust. 1 i art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, informuję, że

  1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych lub prawnych składających wnioski jest Burmistrz Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, e-mail: boi.um@miastoluban.pl.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz realizacją przysługujących praw, można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych (IOD) przez adres: ido@miastoluban.pl
  4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.miastoluban w zakładce  „Ochrona Danych Osobowych.” oraz w siedzibie administratora.

 

 

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...