Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-04-2021

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu.

OGŁOSZENIE

 

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora

Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu

na podstawie Zarządzenia Nr 56/2021 z dnia 19 kwietnia 2021r.

          

§1

Informacje ogólne

 

 1. Nazwa i adres instytucji: Miejski Dom Kultury, ul. Kościuszki 4, 59-800 Lubań.
 2. Stanowisko, wymiar czasu pracy oraz forma zatrudnienia: dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, pełny etat, powołanie na czas określony 3-7 lat.
 3. Zakres głównych zadań dyrektora:
 • kierowanie sprawami działalności podstawowej i administracyjnej;
 • zarządzanie finansami oraz mieniem instytucji;
 • realizacja zadań statutowych;
 • reprezentowanie instytucji na zewnątrz;
 • pozyskiwanie środków finansowych innych niż dotacje Organizatora;
 • zapewnienie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 §2

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia niezbędne wymagania:

 

 1. Kryteria niezbędne:

 1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo dopodjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane zarządzanie kulturą, kulturoznawstwo, animacja społeczno-kulturalna);

3) posiada udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach kultury lub organizacjach i podmiotach związanych
z działalnością kulturalną, (dopuszczalna praca realizowana na podstawie umów cywilno-prawnych innych niż umowa o pracę);

4) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;

5) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021. poz.289,);

6) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonanie pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

8) posiada biegłą znajomość języka polskiego; w przypadku cudzoziemca posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999r.o języku polskim (Dz.U. z 2021r. poz.672, z późn. zm.);

9) posiada predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć związanych z działalnością kulturalną, kreatywność, komunikatywność i zdolności organizacyjne;

10) złożył komplet dokumentów w wymaganym terminie.

 

2. Kryteria preferowane:

 

1) znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym;

2) znajomość problematyki i przepisów prawa będących przedmiotem działalności

    instytucji kultury, aktów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania

    instytucji kultury, w tym ustawy o ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności

    kulturalnej, prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, kodeksu

    pracy, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

 §3

 

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydatów przystępujących do konkursu:

 

 1. Pisemne zgłoszenie przystąpienia do konkursu z uzasadnieniem decyzji
  o kandydowaniu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu;
 2. Opracowaną pisemną, autorską koncepcję bieżącego funkcjonowania i rozwoju (uwzględniając aspekt programowy, organizacyjny i finansowy) w perspektywie najbliższych siedmiu lat MDK w Lubaniu (2021-2028). Parametry dokumentu z ewentualnymi załącznikami: maksymalnie 10 stron formatu A4, rozmiar czcionki 12, odstęp między wierszami 1,5;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie z opisem dotychczasowej pracy zawodowej, według załączonego wzoru;
 4. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje
  i umiejętności;
 5. Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy;
 6. W przypadku cudzoziemców należy przedstawić oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa kraju należącego do Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczpospolitej Polskiej;
 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
  i korzystaniu w pełni praw publicznych;
 8. Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego ani umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe;
 9. Oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art.31 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U.2021 poz.289,);
 10. Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym.

 §4

Sposób udostępniania dokumentów i informacji o Miejskim Domu Kultury w Lubaniu

           

 1. Organizator udostępnia osobom zainteresowanym udziałem w konkursie, w zakresie niezbędnym do zgłoszenia oferty:
 • dokumenty dotyczące warunków organizacyjno-finansowych funkcjonowania instytucji kultury, w tym statut, regulamin organizacyjny, sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata, informacje o deklarowanej wysokości finansowania i plany rzeczowe na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji plany rzeczowe są opracowywane;
 • informacje o działalności instytucji kultury.
 1. Udostępnienie dokumentacji następuje poprzez:
 • wgląd do dokumentacji lub udostępnienie na stronie bip.miastoluban.pl

 

 §5

Sposób i termin składania ofert

 

 1. Oferty o przystąpieniu do konkursu wraz z wymaganymi dokumentami należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miasta Lubań, ul. 7 Dywizji 14, 59-800 Lubań, Biuro Obsługi Interesanta, pokój nr 9 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem:

„Dotyczy Konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu” oraz podaniem imienia i nazwiska kandydata, adresu do korespondencji osoby składającej ofertę w terminie do dnia 24 maja 2021 r. do godziny 15:30.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po terminie wyżej określonym nie będą rozpatrywane.

 1. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta Lubań, nie decyduje data stempla pocztowego. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 §6

Postępowanie konkursowe

 

 1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu a planowany termin jego zakończenia ustala się na 14.06.2021r.
 2. Warunkiem dopuszczenia oferty do procedury konkursowej jest spełnienie wymagań określonych w §2.
 3. Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Organizator powoła odrębnym zarządzeniem Komisję konkursową określając jej skład i tryb pracy.
 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:
 • Etap I – wstępna kwalifikacja - sprawdzenie ofert pod względem formalnym oraz merytorycznym bez udziału kandydatów;
 • Etap II – rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, którzy spełnili wymogi formalne. O miejscu i terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie;

5. Konkurs przeprowadzony jest w języku polskim;

6. Organizator podejmuje decyzję o powołaniu dyrektora Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu najpóźniej do dnia 17.06.2021r. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

7. Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu zostanie powołany przez Organizatora na okres od 3 do 7 lat. Termin powołania na stanowisko dyrektora od 18 czerwca 2021r.

 

 

 

Burmistrz Miasta Lubań

Arkadiusz Słowiński

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...