Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
15-11-2017

Na XLI Sesji Rady Miasta Lubań tematem wiodącym był stan bezpieczeństwa na terenie miasta. Odczytano informacje o oświadczeniach majątkowych radnych i pracowników samorządowych. Tradycyjnie padło również wiele wniosków i zapytań.

 

Październikowe spotkanie lubańskich radnych wypełniły sprawozdania przedstawicieli służb bezpieczeństwa. O tym jak wyglądał Lubań pod kątem przestępczości i podjętych interwencji w minionych miesiącach 2017 roku mówili: p.f. Prokuratora Rejonowego w Lubaniu - Kamila Wolańska, Komendant Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu - mł.  insp. Norbert Kurenda (podsumowanie za 2015 i 2016 rok), Komendant Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu - mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Szyszło oraz Komendant Straży Miejskiej w Lubaniu -  Jan Baniak.

Członkowie rady mieli wiele szczegółowych pytań do przedstawicieli służb. Radnych interesowały zarówno sprawy eksmisji, jak i sposób postępowania z nietrzeźwymi kierowcami. Mowa była również o niszczycielskiej sile niedawnego Orkanu Grzegorz, stanu monitoringu miejskiego, czy też wolnych wakatach w policji. Korzystając z obecności służb bezpieczeństwa radni podczas sesji sygnalizowali  konieczność częstszych patroli w miejscach, gdzie nowa nawierzchnia zachęca kierowców do zwiększenia prędkości oraz na terenach przyszkolnych.

Po wystąpieniach zaproszonych gości Przewodniczący Rady Miasta Jan Hofbauer odczytał informację o wynikach analizy złożonych oświadczeń majątkowych lubańskich radnych za rok 2016. Następnie Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński przedstawił sprawozdanie z analizy oświadczeń majątkowych za rok 2016 zastępcy burmistrza, skarbnika, kierowników organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu burmistrza. Wszystkie oświadczenia w przeważającej części wypełnione były prawidłowo, oprócz niektórych drobnych uchybień, które należy potraktować jako oczywiste błędy o małym ciężarze gatunkowym.

W dalszej części sesji przystąpiono do podjęcia uchwał. Część z nich dotyczyła oświaty i na ich mocy dotychczasowe sześcioletnie lubańskie szkoły podstawowe zostały przekształcone w ośmioletnie placówki. Jednogłośnie przyjęto roczny programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami związanymi z działalnością pożytku publicznego, jak również uchwałę określającą tryb i sposób powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Radni podjęli  uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości (zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 11 lipca 2017 roku opublikowanym w Monitorze Polskim, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. w stosunku do pierwszego półrocza 2016 r. wyniósł 101,9 – odnotowano zatem wzrost cen o 1,9%; pociąga to za sobą realny wzrost stawek w roku 2018 w porównaniu z rokiem 2017). Uchwalono też pewne zmiany w statucie Ośrodka Wsparcia Dziennego w Lubaniu oraz w statucie miasta. Radni zaakceptowali również zmianę uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2017 – 2030. I tak, wydłużono o rok termin realizacji zadania pn. „Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 5 przy ul. Mieszka II 1 w Lubaniu” na lata 2016-2019. Łączne nakłady finansowe na realizację zadania pozostają bez zmian i wynoszą 4.583.563,00 zł. Przedłużenie okresu realizacji zadania do 2019 roku wynika z uzgodnień z Urzędem Marszałkowskim we Wrocławiu. Dokonano również zmiany limitów wydatków w latach 2017 i 2018 na przebudowę budynku Urzędu Miasta przy ul. Mickiewicza 6 w Lubaniu oraz zmiany limitów wydatków w latach 2017 i 2019 na realizację zadania pn. "Przebudowa Przedszkola Miejskiego Nr 1 przy ul. Mickiewicza 1 b w Lubaniu", jednak łączna kwota nakładów na realizację zadania oraz okres realizacji nie uległy zmianie. Za niezasadne zostały uznane dwie skargi. Jedna dotycząca działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu (domniemana opieszałość w przekazywaniu dokumentów) oraz druga, skierowana przez Stowarzyszenie „Monitoring Zabytków” na działanie burmistrza miasta (sprawa dachówki z Domu Solnego). Rada zatwierdziła również zmiany w budżecie miasta na rok 2017. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 72.907.655,96 zł, zaś plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 81.714.489,82 zł. Zmiany dotyczyły między innymi przesunięć w planach finansowych jednostek czy zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez miasto.

Tradycyjnie sesję zakończyły odpowiedzi burmistrza na zapytania i wnioski złożone przez radnych. Większość z nich poruszała sprawy porządkowe i regulujące życie mieszkańców. Mowa była o konieczności doposażenia placów zabaw, przycinania konarów drzew, stawiania znaków parkingowych, kontroli stanu studzienek kanalizacyjnych czy wymiany nawierzchni ulic. Zasygnalizowano też problem dzikich wysypisk śmieci, braku oświetlenia oraz zaproponowano instalację liczników czasu przy sygnalizacji świetlnej. Sesję zakończyły komunikaty.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...