Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
21-06-2017

Informacje dla mieszkańców Lubania w związku ze zmianą nazwy ul. Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu

GGNiR.6625.1.2016                                                                          Lubań, dnia 30 maja 2017 rokuW związku z Uchwałą nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/228/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 28.03.2017r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu oraz zmiany numeracji porządkowej, zmianie uległa dotychczasowa nazwa ul. Michała Roli Żymierskiego w Lubaniu w taki sposób, że część ulicy otrzymała nazwę „ul. Grunwaldzka”, a część „ul. Bracka”. Uchwała weszła w życie w dniu 19 maja 2017 roku.

W związku z ww. Uchwałą zmieniono numerację porządkową nieruchomości położonej w Lubaniu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielomieszkaniowym z dotychczasowego numeru „ul. Michała Roli Żymierskiego 2-2e” na nowy numer „Plac Stefana Okrzei 2-2e” (Zawiadomienie nr GGNiR.6624.10.2017 z dnia 24.05.2017r.) oraz zmieniono numerację porządkową nieruchomości położonej w Lubaniu, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielomieszkaniowym z dotychczasowego numeru „ul. Michała Roli Żymierskiego 4” na nowy numer „ul. Grunwaldzka 7” (Zawiadomienie nr GGNiR.6624.11.2017 z dnia 24.05.2017r.).

Zmiana nazwy ulicy jest wynikiem wprowadzenia w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r., poz. 744).

Poniżej przedstawiam ważne informacje dla mieszkańców oraz przedsiębiorców, którzy objęci są ww. zmianami:

1. informacje ogólne:
• pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na postawie ustawy są wolne od opłat;
• zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową (dowody osobiste i prawa jazdy zachowują ważność, a ich wymiana nie jest wymagana przed końcem terminu ważności dokumentu);

2. ujawnienie w księdze wieczystej:

• celem dokonania zmian w księdze wieczystej, należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych przy ul. Armii Krajowej 31 „Wniosek o wpis w księdze wieczystej”,

• we wniosku należy wskazać żądanie: „sprostowanie oznaczenia nieruchomości”,

• w treści żądania należy wpisać, iż zmiana oznaczenia nieruchomości następuje w związku z Uchwałą nr XXXIII/239/2017 Rady Miasta Lubań z dnia 25 kwietnia 2017r. oraz Zawiadomieniem Burmistrza Miasta Lubań z dnia 26.05.2017r. o zmianie numeracji porządkowej nieruchomości (należy wskazać właściwy nr zawiadomienia),

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego, nie jest wymagane złożenie dodatkowych dokumentów,

• do wniosku o dokonanie zmian w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości zabudowanej budynkiem, konieczne jest pobranie w Starostwie Powiatowym w Lubaniu mieszczącym się w budynku przy ul. Mickiewicza 2 – wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków, który należy dołączyć do wniosku,

• obowiązek złożenia wniosku o dokonanie wpisu do ksiąg wieczystych ciąży na właścicielu nieruchomości. Wniosek jest wolny od opłat.

3. Urząd Skarbowy:
osoby fizyczne mogą wypełnić i złożyć formularz ZAP-3 lub zgłosić aktualizację danych adresowych w roku 2018 przy składaniu zeznania podatkowego za rok 2017.
Druk ZAP-3 można pobrać i złożyć w formie papierowej w Urzędzie Skarbowym
w Lubaniu mieszczącym się w przy ul. Stara 1 lub drogą elektroniczną poprzez wypełnienie i wysłanie formularza dostępnego na stronie internetowej Ministerstwa Finansów http://www.finanse.mf.gov.pl .

4. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEDIG):
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz posiadające zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, powinny złożyć w Urzędzie Miasta Lubań wniosek CEIDG-1.
Wniosek można złożyć przez Internet lub dostarczyć do urzędu w wersji papierowej. Po złożeniu wniosku dane dotyczące zmiany adresu zostaną przekazane do ZUSU/KRUSU, Urzędu Skarbowego oraz Urzędu Statystycznego.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań mieszczącym się w Lubaniu w budynku przy ul. Mickiewicza 6, tel.: 75-646-44-27.

5. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS):
osoby pobierające świadczenia powinny zgłosić zmianę danych adresowych poprzez wypełnienie i złożenie wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce, tj. formularz WZD-01.
Formularz należy pobrać i złożyć w formie papierowej w Inspektoracie ZUS
w Lubaniu mieszczącym się w budynku przy ul. Władysława Łokietka 13. Wypełniony formularz w wersji papierowej można także przesłać pocztą na ww. adres.

6. Sprawy meldunkowe:
• zmiana adresów w związku ze zmianą nazwy ulicy dokonywana jest bezpłatnie. Nie ma konieczności składania wniosku. Zmiany dokonane zostaną
z urzędu,
• nie ma obowiązku wymiany dowodów osobistych natomiast osoby, które zechcą wymienić dowód osobisty powinny złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Miasta Lubań w budynku przy ul. Mickiewicza 6. Wymiana dowodu osobistego jest bezpłatna. Do wniosku o wymianę dowodu osobistego należy dołączyć zdjęcia. Opłatę za zrobienie zdjęć ponosi osoba składająca wniosek,

• w przypadku, gdy wymagane jest przedłożenie zaświadczenia o aktualnym adresie zameldowania w związku ze zmianą nazwy ulicy i zmianą numeracji porządkowej nieruchomości, należy złożyć w Urzędzie Miasta Lubań w budynku przy ul. Mickiewicza 6 stosowny wniosek o wydanie zaświadczenia.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Wydziale Spraw Obywatelskich
i Urzędu Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Lubań mieszczącym się w budynku przy
ul. Mickiewicza 6, tel.: 75-646-44-38.

7. Deklaracja w sprawie gospodarowania odpadami:
nie ma konieczności składania zmiany deklaracji w sprawie gospodarowania odpadami zarówno przez mieszkańców jak i zarządców nieruchomości. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie ds. Zagospodarowania Odpadami Urzędu Miasta Lubań mieszczącym się w budynku przy ul. 7 Dywizji 14, tel.: 75-645-66-05.

8. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości:
nie ma konieczności składania informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem aktualizacji danych adresowych. Zmiany dokonane zostaną z urzędu.
Więcej informacji na ten temat uzyskać można w Referacie ds. Podatków i Opłat Urzędu Miasta Lubań mieszczącym się w budynku przy ul. 7 Dywizji 14, tel.: 75-646-44-18.

9. Banki, dostawcy energii elektrycznej, dostawcy gazu, dostawcy usług telekomunikacyjnych, telewizyjnych i internetowych, agencje ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, zakłady pracy, przechodnie lekarskie, szkoły, przedszkola
i inne:

ww. instytucje należy powiadomić o zmianie adresu poprzez wypełnienie
i złożenie stosownego formularza aktualizacji danych osobowych udostępnianego przez dany podmiot, a w przypadku braku niniejszego formularza, poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej.

10. Wymiana tabliczek z nazwą ulicy:
za wymianę tablic z nazwami ulic odpowiada Urząd Miasta Lubań.

11. Wymiana tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości:
zgodnie z art. 47b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
z 2016r. poz. 1629 z późn zm) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.


Urząd Miasta Lubań powiadomił o zmianie nazwy ulicy oraz o zmianie numeracji porządkowej następujące instytucje:
- Straż Miejska Lubaniu, Plac Lompy 1, 59-800 Lubań
- Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ul. Mickiewicza 1a
- Urząd Statystyczny Wrocław O/ 58-500 Jelenia Góra ul. 1-go Maja 1
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu ul. Podwale 7
- Pogotowie Ratunkowe 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6
- Komenda Powiatowa Policji w Lubaniu ul. Sikorskiego 4
- Urząd Pocztowy w Lubaniu Plac 3-go Maja 1
- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaniu ul. Mickiewicza 2
- Ewidencja Gruntów-Starostwo Powiatowe Lubań ul. Mickiewicza 2
- Sąd Rejonowy w Lubaniu Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Armii Krajowej 31 – za pośrednictwem strony
- TAURON Dystrybucja S.A o/Jelenia Góra, ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra

Informację przygotowała:
Inspektor Anna Gołos
Wydział GGNiR, Urząd Miasta Lubań
ul. 7 Dywizji 14, pierwsze piętro, pokój nr 5
Tel.: 75 646 44 22
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...