Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
28-02-2012
Struktura organizacyjna
Regulamin organizacyjny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu tekst ujednolicony na podstawie Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu oraz Zarządzenia Nr 220/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu
 
 
                                                                                                                                                                                                                                              Załącznik do Zarządzenia
                                                                                                                                                                                                                      Nr 13/2012 Burmistrza Miasta
                                                                                                                                                                                                                                              Lubań z dnia 13.01.2012 r.
                     
 
 
 
 
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W LUBANIU
 
 
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 
§ 1
 
Niniejszy regulamin zwany w dalszej części „Regulaminem”, określa szczegółową organizację, zakres działania i zadań organizacyjnych komórek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu, zwanego dalej „Ośrodkiem”.
 
Rozdział II
ORGANIZACJA OŚRODKA
 
§ 2
 
Strukturę organizacyjną Ośrodka, której schemat organizacyjny określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, tworzą:
a) Dyrektor /D/,
b) Zastępca Dyrektora /ZD/,
c) Radca Prawny /R/,
d) Dział Pomocy Społecznej /DPS/,
e) Dział Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych /DŚ/,
f) Dział Księgowości /DK/,
g) Dział Administracyjny /A/.
 
§ 3
1. Działami kierują kierownicy.
2. Działy dzielą się na stanowiska pracy.
3. Dyrektor może tworzyć stanowiska zastępcy kierownika działu.
4. W przypadku nieobecności kierownika działu jego obowiązki sprawuje zastępca kierownika,                       
      w przypadku utworzenia takiego stanowiska, lub pracownik wyznaczony przez Dyrektora.
 
§ 4
 
  W Ośrodku tworzy się następujące stanowiska kierownicze:
1. Zastępca Dyrektora, będący jednocześnie Kierownikiem Działu Świadczeń Rodzinnych,         
      Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych
2. Kierownik Działu Księgowości – Główny Księgowy,
3. Kierownik Działu Pomocy Społecznej,
4. Kierownik Działu Administracyjnego.
 
Rozdział III
PODZIAŁ KOMPETENCJI I ZASADY WYKONYWANIA FUNKCJI KIEROWNICZYCH
 
§ 5
 
Ośrodek funkcjonuje na zasadach jednoosobowego kierownictwa.
 
§ 6
 
1. Pracą Ośrodka kieruje jego Dyrektor.
2. Dyrektora zatrudnia i zwalnia Burmistrz Miasta Lubań.
3.Do wyłącznej kompetencji Dyrektora należy w szczególności:
a) kierowanie i realizacja zadań Ośrodka określonych w statucie w oparciu o obowiązujące przepisy,
b) reprezentowanie Ośrodka na zewnątrz,
c) programowanie i planowanie pracy Ośrodka, w tym sporządzanie planów finansowych,
d) kierowanie bieżącymi sprawami, składanie oświadczeń woli w imieniu
Ośrodka zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Burmistrza Miasta Lubań,
e) wykonywanie funkcji pracodawcy w stosunku do pracowników Ośrodka,
f) kształtowanie polityki kadrowej, szkoleniowej, płacowej, finansowej i socjalno-bytowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
g) zapewnienie dostępu do informacji publicznej,
h) racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi Ośrodka,
i) sprawowanie systematycznego nadzoru nad przestrzeganiem przez pracowników zasad postępowania i załatwiania spraw zgodnie zobowiązującymi przepisami,
j) prawidłowe gospodarowanie i zabezpieczenie mienia Ośrodka,
k) wprowadzenie i wykonywanie systemu kontroli zarządczej,
l) wydawanie aktów wewnętrznych w formie zarządzeń, regulaminów, instrukcji, wytycznych i komunikatów.
4. Dyrektor składa Radzie Miasta Lubań coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski petentów oraz pracowników w godzinach pracy Ośrodka.
 
§ 7
 
1. Zastępca Dyrektora podlega Dyrektorowi i jest odpowiedzialny za merytoryczne prowadzenie wszystkich spraw z zakresu zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, Domu Dziennego Pobytu oraz innych zadań powierzonych mu przez Dyrektora.
2. Do zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora należy w szczególności:
1) kierowanie i nadzór nad pracą Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych,
2) pełnienie obowiązków Dyrektora podczas jego nieobecności.
 
§ 8
 
Kierownicy działów w szczególności:
1) kierują pracą działów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi,
2) zapewniają należytą organizację pracy oraz odpowiadają za realizację zadań powierzanych im przez Dyrektora Ośrodka,
3) zarządzają ryzykiem w zakresie zadań działu oraz realizują kontrolę zarządczą i koordynują zadania związane z zarządzaniem ryzykiem,
4) planują pracę, przydzielają zadania i stale doskonalą metody oraz formy pracy,
5) podejmują inicjatywy, co do wykonywania zadań działu,
6) badają efektywność pracy podległych pracowników,
7) są bezpośrednimi przełożonymi i sprawują nadzór nad podległymi pracownikami,
8) udzielają pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalnoprawnym w zakresie zadań realizowanych przez poszczególne działy
9) niezwłocznie informują podległych pracowników o wszelkich zmianach w przepisach prawa i aktach wewnętrznych dotyczących zadań działu i funkcjonowania Ośrodka,
10) kontrolują realizację zadań działu,
11) organizują weryfikację prawidłowości danych zawartych w oświadczeniach interesantów potwierdzających wymagane przepisami prawa fakty lub stan prawny.
 
Rozdział IV
ZADANIA DZIAŁÓW
 
§ 9
 
Do wspólnych zadań działów należy:
  1) przestrzeganie prawa i aktów wewnętrznych,
  2) wzajemna współpraca,
  3) rzetelne, efektywne i terminowe wykonywanie zadań,
  4) pogłębianie wiedzy i doskonalenie się w wykonywaniu zadań,
  5) usprawnianie własnej organizacji, metod i form pracy,
  6) przygotowywanie określonych ocen, analiz, informacji i sprawozdań,
  7) kreowanie inicjatyw społecznych,
  8) organizowanie i podejmowanie niezbędnych przedsięwzięć w celu ochrony i zabezpieczenia
        posiadanego mienia oraz informacji niejawnych,
  9) ochrona danych osobowych,
10) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach interesantom,
11) kompetentna i sprawna obsługa interesantów.
 
§ 10
 
1. Do zadań Działu Pomocy Społecznej, który podlega Dyrektorowi, należy w szczególności:
  1) realizacja zadań własnych gminy i zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy
        społecznej,
  2) prowadzenie spraw w ramach zadań zleconych gminie w ramach ustawy o świadczeniach
        opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
  3) przeprowadzanie wywiadów do spraw związanych z umorzeniami wierzytelności Gminy 
        Miejskiej Lubań
  4) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych ,   
        z zakresu pomocy społecznej,
  5) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem i wypłacaniem pomocy pieniężnej
        kombatantom z Państwowego Fundusz Kombatantów,
  6) prowadzenie spraw związanych z wypłatą zasiłków oraz należności mieszkaniowych rodzinom
        żołnierzy na podstawie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
  7) wydawanie zaświadczeń dotyczących zadań działu,
  8) obsługa organizacyjno - techniczna zespołu interdyscyplinarnego,
  9) pokrywanie kosztów transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do
        samodzielnej egzystencji do miejsca pobytu na podstawie ustawy o działalności leczniczej,
10) realizacja zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
        zastępczej.
 
§11
 
Do zadań Działu Świadczeń Rodzinnych, Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych, podlegającego Zastępcy Dyrektora, należy w szczególności:
1) realizacja zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych,
  2) realizacja zadań z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,
  3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych
        i zaliczce alimentacyjnej,
  4) realizacja zadań wynikających z ustawy o dodatkach mieszkaniowych,
  5) podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych
        z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych, świadczeń z funduszu
        alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
  6) wydawanie zaświadczeń dotyczących zadań działu,
  7) zaopatrywanie Ośrodka, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w niezbędne
        wyposażenie, materiały i pomoce biurowe,
  8) prowadzenie magazynu materiałów biurowych,
  9) obsługa przesyłek pocztowych,
10) nadzór nad sprzętem technicznym,
11) obsługa informatyczna polegająca zwłaszcza na:
a) czuwaniu nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego,
b) nadzorowaniu pracy w programach komputerowych na poszczególnych stanowiskach pracy,
c) prowadzeniu ewidencji programów komputerowych i uaktualnianiu ich licencji
d) dokonywaniu drobnych napraw i modernizacji sprzętu komputerowego.
 
§12
 
1. Do zadań Działu Księgowości, podlegającego Dyrektorowi, należy w szczególności:
  1) opracowywanie projektu planu finansowego Ośrodka,
  2) zapewnienie prawidłowego przebiegu wykonywania planu finansowego Ośrodka,
  3) prowadzenie rachunkowości Ośrodka oraz jego funduszu świadczeń socjalnych,
  4) dokonywanie okresowych analiz sytuacji finansowej Ośrodka,
  5) realizacja świadczeń pieniężnych i przelewów według zleceń otrzymanych z poszczególnych
      działów,
  6) prowadzenie kasy,
  7) prowadzenie spraw płacowych,
  8) przygotowywanie dokumentów w sprawach rent i emerytur pracowników Ośrodka,
  9) prawidłowa dystrybucja środków finansowych przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe,
10) koordynowanie spraw z zakresu egzekucji administracyjnej,
11) gospodarowanie środkami trwałymi Ośrodka i zabezpieczenie jego mienia,
12) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i od odpowiedzialności cywilnej itp.
13) obsługa programu “Płatnik”,
14) realizacja postanowień ustawy Prawo zamówień publicznych,
15) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu finansowego.
2. Obowiązki szczegółowe głównego księgowego określa ustawa o finansach publicznych.
 
§ 13
 
Do zadań Działu Administracyjnego, który podlega bezpośrednio Dyrektorowi, należy w szczególności:
  1) prowadzenie spraw kadrowych i osobowych,
  2) prowadzenie spraw wynikających z prawa pracy, w tym w szczególności w zakresie
        bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  3) obsługa sekretariatu,
  4) prowadzenie archiwum zakładowego,
  5) prowadzenie spraw związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  6) obsługa poczty elektronicznej i Internetu,
  7) wydawanie zaświadczeń o pomocy otrzymywanej z Ośrodka,
  8) wydawanie legitymacji służbowych,
  9) nadzór nad przestrzeganiem w Ośrodku ustawy o ochronie danych osobowych,
10) prowadzenie biblioteki zakładowej,
11) załatwianie prenumeraty gazet i czasopism,
12) zakup i ewidencja pieczęci oraz nadzór nad ich przechowywaniem,
13) załatwianie spraw administracyjnych dotyczących siedziby Ośrodka.
 
§ 14
 
Skreślony.
 
§ 15
 
Do zadań Radcy Prawnego należy:
1) obsługa prawna Ośrodka,
2) poradnictwo prawne dla klientów Ośrodka,
3) wytaczanie powództw o roszczenia alimentacyjne,
4) koordynowanie działań związanych z egzekucją należności Ośrodka.
 
Rozdział V
ZASADY OBSŁUGI INTERESANTÓW
 
§ 16
 
Interesanci w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez Dyrektora w godzinach pracy Ośrodka.
 
§ 17
 
Skargi i wnioski rozpatrywane są przez Dyrektora, a w razie jego nieobecności przez Zastępcę Dyrektora.
 
Rozdział VI
ZASADY PODPISYWANIA PISM
 
§ 18
 
1. Wszystkie pisma wychodzące z Ośrodka podpisuje Dyrektor.
2. Dyrektor może upoważnić inne osoby do podpisywania pism w jego imieniu.
3. Upoważnienie, o którym mowa w ust.2, winno być udzielone na piśmie.
 
§ 19
 
Decyzje administracyjne z zakresu zadań Ośrodka wydają osoby upoważnione przez Burmistrza Miasta Lubań.
 
§ 20
 
Pracownicy przygotowujący projekty pism i decyzji administracyjnych, parafują je swoim podpisem umieszczonym na końcu tekstu z lewej strony.
 
Rozdział VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 21
 
W celu zapewnienia właściwej pracy Ośrodka Dyrektor określa porządek wewnętrzny i rozkład czasu pracy Ośrodka w regulaminie pracy.
 
§ 22
 
Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu mogą być dokonywane za zgodą i po  zatwierdzeniu przez Burmistrza Miasta Lubań
 
 
 
                                                                                                                                                                      D Y R E K T O R
                                                                                                                                                              mgr Beata Jurak
 
 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...