Pogoda: Temperatura 12°C
Wybierz język:

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich

(ul.Mickiewicza 6)

Imię i nazwisko

Stanowisko

Zakres

Numer telefonu

Pokój

  Beata Soczyńska

Naczelnik Wydziału

75  646 44 39

3

Bernadeta Medyńska

Inspektor


Biuro dowodów osobistych

 

75  646 44 41

 

1,2

Halina Tomaszewska

Inspektor

Paula Pleśnierowicz

(zastępstwo - Magdalena Mroczkowska)

Inspektor

Wymeldowania administracyjne, współpraca z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

75  646 44 73

2

Monika Wierzba

Inspektor

 

 

Ewidencja ludności

 

 

 

75  646 44 38

 

 

5

Anna Frąc

Inspektor

 

Do zadań Wydziału należy między innymi:

 • realizacja zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych;
 • przyjmowanie i rejestracja danych do zameldowania lub wymeldowania, urodzeń, małżeństw, zmian stanu cywilnego, imion i nazwisk oraz zgonów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania;
 • wnioskowanie do Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji o nadanie numerów PESEL;
 • wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności;
 • udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych i zbioru PESEL
 • udostępnianie danych ze zbioru ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
 • wydawanie dowodów osobistych;
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;
 • prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
 • prowadzenie stałego rejestru wyborców;
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprez masowych;
 • przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu zgromadzeń publicznych;
 • udzielanie pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek publicznych oraz nadzór nad ich przebiegiem
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi.

 

Zbiórki publiczne

Pozwolenie na zbiórkę publiczną może być udzielone jedynie stowarzyszeniom
i organizacjom, posiadającym osobowość prawną, albo komitetom organizowanym dla przeprowadzenia określonego celu. Cel zbiórki winien być zgodny ze statutem stowarzyszenia lub organizacji, bądź z aktem organizacyjnym komitetu.

Opłata skarbowa za wydanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie zbiórki publicznej wynosi 82 zł.

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej powinien być dołączony przez wnioskodawcę
do składanego podania.


Imprezy masowe

Impreza masowa to impreza masowa artystyczno rozrywkowa oraz masowa impreza sportowa, w tym mecz piłki nożnej.

Impreza masowa artystyczno-rozrywkowa to impreza o charakterze artystycznym lub rozrywkowym, która ma się odbyć na:

 • stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej. Liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 1000.
 • w hali sportowej lub w innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej. Liczba udostępnionych przez organizatora miejsc dla osób wynosi nie mniej niż 500.

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić:

 • do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy,
  z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej;
 • do właściwego miejscowo komendanta Policji, komendanta Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego
  z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stany technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach;
 • do Komendanta oddziału Straży Granicznej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej w strefie nadgranicznej);
 • Komendanta terenowej jednostki organizacyjnej żandarmerii Wojskowej z powiadomieniem (w przypadku przeprowadzenia imprezy masowej na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych podległych, przyporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej).


Opinie właściwego komendanta Policji, właściwego komendanta Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Inspektora Sanitarnego, które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz
o przewidywanych zagrożeniach należy dostarczyć, właściwemu organowi wydającemu zezwolenie, nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej wynosi 82 zł.

Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej należy dostarczyć w chwili złożenia wniosku w sprawie wydania zezwolenia.


Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 • przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy Miasta Lubań
  z w/w organizacjami,
 • realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizacje zadań publicznych zgodnie
  z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • przygotowywanie umów, kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych,
 • przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych,
 • udzielanie pomocy merytorycznej osobom tworzącym nowe organizacje pozarządowe,
 • pomoc działającym organizacjom pozarządowym w realizacji ich przedsięwzięć.


Druki do pobrania: