Pogoda: Temperatura 8°C
Wybierz język:

Wydział Spraw Obywatelskich

Wydział Spraw Obywatelskich
(ul.Mickiewicza 6)
Imię i nazwisko
Stanowisko
Zakres
Numer telefonu
Pokój
 
Beata Soczyńska
 
Naczelnik Wydziału
75  646 44 39
3
Bernadeta Medyńska
Inspektor

Biuro dowodów osobistych
75  646 44 41
1,2
Halina Tomaszewska
Inspektor
Paula Pleśnierowicz (zastępstwo:Magdalena Mroczkowska-Hammerszmidt)
Inspektor
Wymeldowania administracyjne, współpraca
z organizacjami pozarządowymi,
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
75  646 44 73
2
Monika Wierzba
Inspektor
Ewidencja ludności
75  646 44 38
5
Aneta Płachcińska
Podinspektor

Do zadań Wydziału należy między innymi:

• prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach meldunkowych,
• prowadzenie postępowań w sprawach imprez masowych i zgromadzeń,
• gromadzenie danych w rejestrze mieszkańców oraz rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
• rejestracja i sprawdzanie danych w rejestrze PESEL w zakresie uprawnień określonych ustawą o ewidencji ludności,
• występowanie o nadanie numeru PESEL w sytuacjach określonych ustawą o ewidencji ludności,
• przyjmowanie formularzy od osób wykonujących obowiązek meldunkowy na terenie gminy oraz dokonywanie stosownych zmian w rejestrze mieszkańców,
• wydawanie zaświadczeń o zameldowaniu z urzędu i na wniosek,
• udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców,
• realizacja zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów i referendów na terenie gminy,
• prowadzenie stałego rejestru wyborców,
• sporządzanie list do kwalifikacji wojskowej,
• sporządzanie wykazów dzieci objętych obowiązkiem szkolnym,
• wydawanie, wymiana i unieważnianie dowodów osobistych,
• przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego,
• wydawanie zaświadczeń zawierających pełny odpis danych przetwarzanych w Rejestrze Dowodów Osobistych,
• udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym,
• udostępnianie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi znajdującej się w posiadaniu organu,
• prowadzenie spraw związanych z współpracą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, a w szczególności:
a) przygotowywanie projektu rocznego programu współpracy samorządu Miasta Lubań z w/w organizacjami,
b) realizacja rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi,
c) przygotowywanie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
d) przygotowywanie umów, kontrolowanie i ocena realizacji zleconych zadań publicznych,
e) przyjmowanie sprawozdań z wykonania zadań publicznych.

 


Druki do pobrania: