Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
31-12-2020

30 grudnia podczas XXXII sesji Rady Miasta Lubań radni uchwalili budżet miasta na 2021 r. oraz wieloletnią prognozę finansową Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021–2036.

Na początku obrad Rada Miasta jednomyślnie przyjęła treść apelu do Starosty Lubańskiego Walerego Czarneckiego w sprawie zmiany przez firmę Eurovia Bazalty S.A. kierunku rekultywacji wyrobiska kopalni „Księginki” z wodno-leśnego na leśny. Zmiany w projekcie przewidują zasypanie całej odkrywki różnego rodzaju odpadami. Radni jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko temu planowi.

Następnie zgodnie z porządkiem obrad zostały przyjęte protokoły XXX i XXXI sesji Rady Miasta Lubań i sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Kolejnym punktem było odczytanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021-2036.

Podstawę do oceny obu projektów uchwał stanowi opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej (RIO). Skład Orzekający RIO we Wrocławiu, w wyniku oceny projektu uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Lubań na 2021 r. stwierdził, że projekt uchwały budżetowej sporządzony został zgodnie z wymogami określonymi w ustawie o finansach publicznych oraz w szczegółowości określonej w uchwale w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i wydał opinię pozytywną. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2021-2036 również uzyskał pozytywną opinię RIO. Głosowanie nad przyjęciem obu projektów uchwał poprzedziła dyskusja, w trakcie której padło wiele pytań, na które odpowiedzi udzielali Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak i Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński. Głównym tematem zainteresowania radnych były wydatki oświatowe, a także wydatki inwestycyjne. Finalnie, w wyniku głosowania imiennego budżet na 2021 rok i WPF zostały przyjęte jednomyślnie.

W przyjętym budżecie ustalono dochody w łącznej kwocie 95 551 967,35 zł, z czego dochody bieżące wynoszą 90 476 861,25 zł, a dochody majątkowe 5 075 106,10 zł. Wydatki ustalono w wysokości 95 551 967,35 zł, w tym wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących w kwocie łącznej 89 162 937,14 zł oraz plan wydatków majątkowych w kwocie 6 389 030,21 zł. Dochody i wydatki na 2021 rok są równe, stąd planowany wynik budżetowy wynosi 0,00 zł.

Wśród innych uchwał nad jakimi pochylali się tego dnia lubańscy radni znalazła się uchwała dotycząca Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2021 r., a także Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Lubaniu na lata 2021-2023. Oprócz tego zatwierdzono plan pracy Rady Miasta Lubań oraz komisji stałych na I półrocze 2021 roku. Ustalono również zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań, a także wyrażono zgodę na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym na rzecz dotychczasowego najemcy lokali użytkowych położonych w Lubaniu przy ul. Dolnej 8 stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań. Podjęto uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Lubań oraz w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubań – terenu przy ul. Groblowej. Wprowadzono również zmiany w budżecie miasta na 2020 r. Plan dochodów po zmianach wynosi 95 881 936,96 zł, a wydatków 98 858 073,75 zł. 

Po komunikatach zakończono obrady. Pierwsza sesja w 2021 r. została zaplanowana na 26 stycznia.

(ŁCR)

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...