Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
03-07-2020

30 czerwca odbyła się XXV sesja Rady Miasta Lubań. Głównym punktem obrad było udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubań.

Czerwcowa sesja rozpoczęła się minutą ciszy dla uczczenia pamięci byłych radnych Konrada Smolarczyka radnego II kadencji oraz Andrzeja Gałęskiego radnego V kadencji, którzy zmarli w okresie międzysesyjnym.  

Na wstępie przyjęto protokół z XXIV Sesji Rady Miasta Lubań oraz sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym.

Następnie Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński przedstawił raport o stanie miasta za 2019 r. obejmujący podsumowanie działań realizowanych przez Gminę Miejską Lubań. Po prezentacji radni przystąpili do debaty, po której w wyniku imiennego głosowania udzielili burmistrzowi wotum zaufania.

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubań za 2019 rok oraz sprawozdanie finansowe Gminy Miejskiej Lubań za 2019 r., które zaprezentował Skarbnik Miasta Lubań, Łukasz Maćkowiak

– Patrząc na kwoty, które uległy zmianie w ciągu roku, widzimy, że budżet jest żywym tworem. Zaplanowana pierwotnie uchwałą, kwota dochodów wzrosła z 82 mln 467 tys. zł do 91 mln 308 tys. zł, a wydatków z 82 mln 849 tys. zł do 95 mln 994 tys. zł – mówił skarbnik. – Zrealizowane dochody budżetu miasta Lubań odzwierciedlają realne możliwości pozyskiwania dochodów. Z analizy struktury dochodów za rok 2018 i 2019 wynika wniosek, że znaczne ich zwiększenie możliwe jest tylko w przypadku zmiany struktury dochodów przez sejm – dodaje skarbnik. – Porównując z rokiem poprzednim dochody zwiększyły się o kwotę 10 mln 348 tys. zł. Wydatki budżetu 2019 r. są większe niż w 2018 r. o kwotę 8 mln 316 tys. zł, a wykonanie na poziomie 96,5% ma istotny wpływ na wynik budżetu w 2019 r. Deficyt budżetowy w wysokości 2 mln 600 tys. jest blisko dwukrotnie niższy od zakładanego i ubiegłorocznego. Zrealizowana została złota zasada budżetowania. Gmina realizowała zadania dofinansowane ze środków europejskich, z których część jest kontynuowana w roku 2020 – powiedział skarbnik. – Moim zdaniem przedstawiona analiza budżetu za rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków oraz osiągniętego wyniku finansowego zasługuje na pozytywną ocenę. Staramy się, aby dochody i wydatki były jak najbardziej zrównoważone i w jak najlepszy sposób wydatkowane, a dochody rozdysponowane na najważniejsze dla naszej gminy zadania – podsumował Ł. Maćkowiak.

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi poprzedziło przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Lubań za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2019 r. Radni zapoznali się z decyzją Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, która wydała pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Lubań sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lubań za 2019 rok. Zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej przedłożone sprawozdania opracowane zostały w sposób wyczerpujący i rzetelny. Rada Miasta udzieliła Burmistrzowi Miasta Lubań absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 r. przy 12 głosach za i 9 wstrzymujących się.

Następnie radni uchwalili plany pracy komisji stałych oraz zatwierdzili plan pracy Rady Miasta Lubań na II półrocze 2020 r. Podjęto również uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/137/2020 Rady Miasta Lubań z dnia 28 kwietnia 2020r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania na terenie miasta Lubań oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania i sposobu ich pobierania. Zmieniono uchwałę Nr XXIII/159/2016 Rady Miasta Lubań z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań. Wprowadzono zmiany w uchwałach: w sprawie Regulaminu korzystania z parków i skwerów na terenie Gminy Miejskiej Lubań oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Lubań. Kolejne zmiany uchwał dotyczyły metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie miasta Lubań, a także określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości znajdujących się na obszarze Gminy Miejskiej Lubań oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wprowadzono także zmiany w budżecie miasta na 2020 rok. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 94 771 151,52 zł, a plan wydatków po zmianach wynosi 97 747 288,31 zł.

Po komunikatach zakończono obrady. Kolejną sesję Rady Miasta zaplanowano na 29 września 2020 r.

(ŁCR)

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...