Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
01-04-2020

Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Lubaniu Oddział Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lubaniu zaprasza do udziału w otwartym konkursie plastycznym dla najmłodszych w powiecie lubańskim pt. „Kwiaty i ich przyjaciele”

REGULAMIN KONKURSU

I. Cele konkursu:

•    Promocja przyrody ożywionej znajdującej się w najbliższym otoczeniu.

•    Wzmacnianie poczucia wspólnoty oraz tworzenie sprzyjającej atmosfery dla ochrony przyrody bioregionu.

•    Wyrabianie umiejętności prawidłowego zachowania się w środowisku przyrodniczym.

•    Poszerzanie wiedzy o kwiatach i owadach z nimi związanych.

•    Wyrabianie poczucia wrażliwości i estetyki na otaczający świat przyrody.

•    Kształcenie umiejętności obserwacji i ukazywania przyrody w najbliższym otoczeniu człowieka.

•    Promocja osób uzdolnionych plastycznie i placówek edukacyjnych uczestniczących w konkursie.

II. Forma pracy:

•    format A3 (duży blok rysunkowy);

•    przewiduje się tylko prace indywidualne;

•    technika dowolna;

•    wizytówka umieszczona na odwrocie pracy zawierająca w przypadku:

– uczestników z placówek: tytuł, imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, nazwę placówki/grupę/klasę oraz imię i nazwisko opiekuna;

– uczestników indywidualnych: imię i nazwisko autora, e-mail, telefon, adres zamieszkania, imię i nazwisko oraz podpis opiekuna prawnego.

III. Tematyka pracy:

•    Praca powinna być samodzielna, ukazywać autorskie spojrzenie i ujęcie plastyczne tematu zgodnie z umiejętnościami dziecka.

•    Praca powinna ukazywać świat roślin kwiatowych żyjących w najbliższym otoczeniu dziecka i owadów je zapylających.

•    Do wykonania pracy należy użyć materiałów plastycznych bez wykorzystania materiałów naturalnych: mech, kora, liście, zboża, makarony, kasze, ryż itp.

IV. Warunki udziału:

•    Konkurs jest przeznaczony dla dzieci przedszkolnych i nauczania zintegrowanego.

•    Przewiduje się dwie kategorie wiekowe 5-6 lat; 7-9 lat;

•    Konkurs powinien przebiegać w dwóch etapach:

etap I – eliminacje w placówce/oddziale,

etap II – eliminacje finałowe.

•    Placówki przekazują do finału 5 najlepszych prac.

•    Wytypowane prace należy dostarczyć do siedziby RCEE o. MiPBP do dnia 29 maja 2020 do godz. 16.00 lub przesłać pocztą na adres RCEE o. MiPBP Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

•    W razie potrzeby termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie przesunięciu.

V. Ocena:

•    Do konkursu mogą zostać zakwalifikowane tylko te prace, które spełniają warunki regulaminu i zostaną dostarczone w przewidzianym terminie.

•    Oceny i wyboru prac konkursowych dokona specjalnie w tym celu powołana komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organizatorów.

VI. Nagrody:

•    Przewiduje się tylko nagrody indywidualne dla autorów wyróżnionych przez komisję prac za I, II, III, IV i V miejsce oraz wyróżnienia w dwóch kategoriach wiekowych.

•    Jako nagrody przewiduje się m.in. wydawnictwa o tematyce przyrodniczej, gry planszowe, itp.

•    Nagrody zostaną wręczone na specjalnie w tym celu zorganizowanej uroczystości w miesiącu czerwcu, w trakcie trwania LWE 2020.

•    Wyróżnieni zostaną powiadomieni przez RCEE o. MiPBP w pierwszej kolejności i zaproszeni na finał.

•    Wszystkie zakwalifikowane prace zostaną zaprezentowane na specjalnie w tym celu zorganizowanej wystawie w miesiącu lipcu, w Galerii Łużyckiego Centrum Rozwoju w Lubaniu.

•    Wyniki konkursu zostaną podane na stronie www.rceeluban.pl oraz w formie indywidualnych zawiadomień – wyciągów z protokołu konkursu przesłanych do placówek.

 Uwaga!

•    Uczestnicy przekazują prawa autorskie do prac na rzecz organizatorów.

•    Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora (RCEE o. MiPBP) w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia niniejszego konkursu i w celach z nim związanych.

•    Przystąpienie do konkursu oznacza, że uczestnik konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez RCEE o. MiPBP wizerunku uczestnika konkursu w celu promowania działalności RCEE o. MiPBP na stronie www.rceeluban.pl. Zdjęcia wykonane przez RCEE o. MiPBP nie będą służyć celom komercyjnym.                                                                                           

Zapraszamy do udziału!

W imieniu organizatorów Agnieszka Wierzbicka – kierownik RCEE o. MiPBP w Lubaniu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, w celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w artykule 13. Rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych uczestników działań Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej o. RCEE oraz o przysługujących im prawach z tym związanych:

1. Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że Administratorem danych osobowych uczestników konkursów jest MiPBP o. Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Rynek – Ratusz, 59-800 Lubań.

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Ryszard Skowron, e-mail: iod@miasto.luban.pl, ul. 7 Dywizji 14, 59 – 800 Lubań, pokój nr 6.

3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. a i c Rozporządzenia, w celu uczestnictwa w konkursie.

4. Odbiorcami danych osobowych uczestników konkursu mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru danych w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Dane pozyskiwane są od osoby, której dotyczą.

6. Zgromadzone w toku przetwarzania dane osobowe przechowywane będą w czasie niezbędnym do realizacji konkursu, przez czas określony w szczegółowych przepisach prawa, jednak nie dłużej niż 5 lat.

7. Podanie przez uczestników danych osobowych w celu realizacji zadań w zakresie wymaganym prawem jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w konkursie.

8. Uczestnicy działań MiPBP o. RCEE mają: prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, uczestnicy działań MiPBP o. RCEE mają prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego.

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

UWAGA!

Informujemy, że termin oddania prac może ulec zmianie, w zależności od dalszej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...