Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-06-2019

Wspólny, integracyjny wyjazd do Multikina w Zgorzelcu, zorganizowała 3 czerwca br., Rada Rodziców uczniów klasy 1a SP2 w Lubaniu. Dzieci wspaniale bawiły się na projekcji filmu „Paskudy”.

„Paskudy” – wesoła histo­ryjka, okra­szona sporą dawką muzyki, która nie­sie jed­nak ze sobą cał­kiem nie­złą lek­cję sza­cunku do tego, co nie­do­sko­nałe, ułomne i obar­czone wadami.
Pasku­dowo, w któ­rym odbywa się akcja bajki, to miej­sce, gdzie tra­fiają wybra­ko­wane w toku pro­duk­cji lalki i maskotki. Niek­tóre z nich mają tylko jedno oko, kolejne – dziwne plamy i odro­sty, jesz­cze inne nie­zli­czoną liczbę koń­czyn i wsze­la­kich wad – głów­nie natury este­tycz­nej.
Spo­kojne życie Pasku­dowa zostaje jed­nak zakłó­cone przez jedną z jej miesz­ka­nek – sym­pa­tyczną, ale nie­prze­sad­nie uro­czą Moxy, która niczym dic­ken­sow­ski Oli­ver Twist rzuca wyzwa­nie i mówi: „I want more!”, „Chcemy wię­cej!”. Główna boha­terka marzy bowiem o życiu, do któ­rego prze­zna­czane są inne maskotki – u boku dzieci, oto­czone miło­ścią, tro­ską i ogro­mem dobrej zabawy. Z racji wad miesz­kań­com Pasku­dowa po pro­stu nie jest to znane, ale Moxy chce to zmie­nić. Nama­wia grupę przy­ja­ciół i rzuca wiel­kie wyzwa­nie sys­te­mowi, który po pro­stu nie tole­ruje odmien­no­ści. Czy ta walka ma szanse na powo­dze­nie? No raczej, bo prze­cież PASKUDNE JEST CUDNE!
Po zabaw­nych wra­że­niach wszyst­kie dzieci udały się na lody, aby zapew­nić sobie chwilę wytchnie­nia w ten upalny dzień, który oka­zał się dla pierw­szo­kla­si­stów naj­lep­szym dniem peł­nym zabawy i przy­ja­ciel­skich rela­cji.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...