Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
30-05-2019

W sobotę, 18.05.2019 r., uczniowie klasy IV B wraz z rodzicami i wychowawcą spędzili miłe i pożyteczne popołudnie, ponieważ wybrali się do schroniska dla zwierząt w Przylasku.

Dzieci z wielką przy­jem­no­ścią wypro­wa­dziły na spa­cer cudowne pie­ski i prze­ka­zały karmę, która została zaku­piona ze środ­ków uzy­ska­nych przez czwar­to­kla­si­stów w trak­cie prze­pro­wa­dzo­nego wcze­śniej kier­ma­szu. Na sto­isku można było kupić wytwory ręko­dziel­ni­cze wyko­nane przez uczen­nice z kl. IV b – ozdobne bran­so­letki, świece, eko­lo­giczne mydełka, kule kąpie­lowe oraz fla­kony wyko­nane metodą deco­upage. Te piękne wyroby dziew­częta wyko­ny­wały pod­czas ferii, uczęsz­cza­jąc na tygo­dniowe warsz­taty kuli­narno-ręko­dziel­ni­cze. Wycho­wawca klasy IV B, p. Joanna Koszela, prze­pro­wa­dziła inno­wa­cyjny pro­jekt, pt. „Ferie zdrowe i wesołe”. Ucz­nio­wie nie tylko spę­dzili wspól­nie czas wolny, ale także poznali zasady zdro­wego odży­wia­nia, przy­swo­ili taj­niki kuli­narne, wspól­nie przy­go­to­wali smaczne, zdrowe śnia­da­nie, a także stwo­rzyli piękne przedmioty, które, nie tylko peł­nią funk­cję este­tyczną, ale i prak­tyczną – pomoc pod­opiecz­nym schro­ni­ska w Przy­la­sku.
Pani Joanna Koszela pod­su­mo­wała pro­jekt sło­wami: „Jestem pewna, że takie przed­się­wzię­cia są miłym spo­so­bem na zabi­cie nudy w cza­sie wol­nym od szkoły, a także dobrą lek­cją empa­tii”.

  
JK               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...