Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
09-05-2019

Pasowanie na czytelnika to oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki. Organizowane jest co roku przez bibliotekarzy, dlatego weszło na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Tak też było i w tym roku. Ucz­nio­wie klasy 1 a i 1 b uczest­ni­czyli w wyjąt­ko­wym spo­tka­niu, które otwie­rało przed­sta­wie­nie, pt. „W kra­inie ksią­żek”. Główne role zagrali starsi kole­dzy z klasy VI oraz klas gim­na­zjal­nych. Wcie­la­jąc się w rolę Cza­row­nicy, Kró­lo­wej Książki, Czer­wo­nego Kap­turka, wpro­wa­dzili naj­młod­szych do wspa­nia­łego świata Książ­ko­lan­dii. Dodat­kowo pierw­szo­kla­si­ści roz­wią­zy­wali zagadki poświę­cone baj­ko­wej tema­tyce. Za wszyst­kie wła­ściwe odpo­wie­dzi zostali nagro­dzeni kolo­ro­wymi zakład­kami. Następ­nie dzieci zapo­znały się z regu­la­mi­nem obo­wią­zu­ją­cym w biblio­tece, prze­glą­dały księ­go­zbiory oraz wysłu­chały także próśb książki.
Naj­waż­niej­szym momen­tem całej uro­czy­sto­ści było zło­że­nie przy­rze­cze­nia przez pierw­szo­kla­si­stów i sam fakt paso­wa­nia na czy­tel­nika biblio­teki szkol­nej. Aktu paso­wa­nia doko­nała pani Maria Trzę­sow­ska. Na zakoń­cze­nie wszy­scy otrzy­mali drobne upo­minki oraz pamiąt­kowe dyplomy.
Wszyst­kim małym czy­tel­ni­kom życzymy wspa­nia­łych przy­gód w świe­cie ksią­żek. Mamy nadzieję, że od tej pory każdy pierw­szak będzie czę­sto odwie­dzał biblio­tekę i roz­bu­dzi w sobie potrzebę czy­ta­nia oraz pozna­wa­nia nowych boha­te­rów lite­rac­kich.
Dzię­ku­jemy p. Beacie Książ­kie­wicz za przy­go­to­wa­nie uro­czy­sto­ści.

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...