Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
07-02-2019

29 stycznia 2019 r. odbyły się obrady V sesji Rady Miasta Lubań.

rada miasta

Wśród poruszonych tematów znalazły się między innymi sprawy związane z budową linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa-Świebodzice, przebiegiem trasy planowanej obwodnicy zachodniej miasta, propozycją połączenia Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych (MZWM) i Towarzystwa Budownictwa Społecznego (TBS). Nie zabrakło również interpelacji, wniosków i zapytań ze strony lubańskich radnych.

Obrady rozpoczęło ślubowanie nowego członka rady miasta Eugeniusza Soińskiego, który został radnym w związku z objęciem stanowiska zastępcy burmistrza i jednoczesnym wygaśnięciem mandatu radnego Mateusza Zajdel.

Zgodnie z kolejnym punktem porządku obrad radni przyjęli protokół III sesji Rady Miasta. Następnym punktem obrad było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie międzysesyjnym. Poruszono tematykę związaną z połączeniem Miejskiego Zarządu Wspólnot Mieszkaniowych (MZWM) i Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS).  – Działanie MZWM zgodnie z jego statutem ogranicza się jedynie do terenu miasta Lubań – mówił Burmistrz Miasta Lubań, Arkadiusz Słowiński. - TBS natomiast posiada słabą kondycję finansową i nie ma możliwości realizowania inwestycji z własnego budżetu, dlatego pojawił się pomysł na zwiększenie potencjału poprzez połączenie tych dwóch podmiotów. Sprawę powinniśmy zakończyć do końca roku - podsumował burmistrz.

Następnie radni wysłuchali przedstawiciela Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Specjalista ds. komunikacji społecznej, Aleksander Maicher zaprezentował i omówił kwestie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa-Świebodzice. To inwestycja celu publicznego, która ma zabezpieczyć dostawy energii elektrycznej mieszkańców województwa dolnośląskiego. Stan techniczny obecnej linii 220 kV wymaga zdecydowanych działań, które zagwarantują nieprzerwane zasilanie gospodarstw domowych, przedsiębiorstw i obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa. Do 2021 roku zaplanowane zostały prace formalno-prawne. W 2022 roku nastąpi wybór wykonawcy. Inwestycja ma zostać zakończona do 2025 roku. Spotkania informacyjno-konsultacyjne z właścicielami nieruchomości zostały przewidziane w II kwartale 2019 roku. Trasa przebiegu linii została wyznaczona po uwzględnieniu planów inwestycyjnych miasta. Długość linii biegnącej przez teren miasta Lubań wynosi 3,4 km i przechodzi przez 81 działek. Szczegółowy przebieg trasy linii zostanie wypracowany w porozumieniu z przedstawicielami administracji samorządowej oraz stroną społeczną.

rada miasta

W kolejnym punkcie obrad burmistrz przedstawił stan wykupu gruntów na trasie planowanej obwodnicy zachodniej oraz wizualizację jej ostatecznego przebiegu. Idea powstała wiele lat temu, w celu wzmocnienia oraz uruchomienia strefy gospodarczej Lubania. 

Następnie radni przystąpili do podjęcia uchwał. Ustalono szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Określono warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Uchwalono Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Lubań. Podjęto uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych wraz ze źródłami finansowania Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2018-2020. Uchwalono Program Ochrony Środowiska dla Miasta Lubań na lata 2019-2022 z perspektywą do roku 2024. Wprowadzono zmiany w budżecie miasta na 2019 rok. Plan wydatków po zmianach wynosi 83.716.540,19 zł, a dochodów 83.334.540,19 zł. Dokonano zmian w uchwale dotyczącej  wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań. Zmieniono uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubań. Ostatni z proponowanych projektów uchwał w sprawie bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów został odrzucony większością głosów. Szerzej na ten temat tutaj (http://luban.pl/artykul/113597/bonifikaty-na-sesji)

Podczas sesji zostały złożone interpelacje związane z dostępem do dokumentacji wodnego placu zabaw przy ul. Różanej w Lubaniu oraz protokołów obrad komisji stałych RM na stronach Biuletynu Informacji Publicznej.  Wnioski i zapytania dotyczyły m.in. budowy barierek wzdłuż rzeki Siekierki, działań związanych z zabezpieczeniem dachu na ul. Brackiej 10, projektu Maluch+. Ponownie poruszono sprawę Szkoły Podstawowej nr 2 im. Europejskich Dróg Świętego Jakuba w Lubaniu, która nie złożyła w terminie odpowiedniej dokumentacji włączającej placówkę do udziału w projekcie „Lepszy start dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Lubań”. Czekamy na pisemną decyzję Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Kolejne posiedzenie VI sesji Rady Miasta odbędzie się 26 lutego 2019 r.

(ŁCR) 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...