Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-12-2018

                                                                                     Lubań, dnia 04 grudnia 2018 roku

 GGNiR.6840.4.1.2017

 

                                                                                                            OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2204 ze zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze. zm.), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.), §2 Uchwały Nr LI/368/2018 Rady Miasta Lubań z dnia 18 września 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu ustnego ograniczonego oraz Zarządzenia            Nr 161/2018 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:


                                                                                               BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
                                                                                                                    ogłasza
                                                                           pierwszy przetarg ustny nieograniczony


na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Lubaniu przy ul. Armii Krajowej, stanowiących działki ewidencyjne nr:

 1. 63/7, Obręb II, AM 18 o powierzchni 21,00 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 4.600,00 zł
 • Wadium: 800,00 zł
 1. 63/8 Obręb II, AM 18 o powierzchni 21,00 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 4.600,00 zł
 • Wadium: 800,00 zł
 1. 63/9, Obręb II, AM 18 o powierzchni 21,00 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 4.600,00 zł
 • Wadium: 800,00 zł
 1. 63/10, Obręb II, AM 18 o powierzchni 21,00 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 4.600,00 zł
 • Wadium: 800,00 zł
 1. 63/14, Obręb II, AM 18 o powierzchni 22,00 m², JG1L/00018708/2
 • Cena wywoławcza: 4.800,00 zł
 • Wadium: 800,00 zł

Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowych nieruchomości odbył się w dniu 15 listopada 2018 roku zgodnie z Ogłoszeniem z dnia 09 października 2018 roku.

Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni, położone w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Armii Krajowej
w Lubaniu.

Przedmiotowe nieruchomości powstały w wyniku podziału działki nr 63/4, AM 18, Obręb II o powierzchni 11.658 m² na mocy Decyzji Burmistrza Miasta Lubań nr GGNiR.6831.12.2018 z dnia 03.07.2018r., z przeznaczeniem pod zabudowę garażową.

Przedmiotowe nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej przez działkę nr 63/15, AM 18, Obręb II (księga wieczysta nr JG1L/00018708/2) oraz działkę nr 64/2, AM 18, Obręb II (księga wieczysta nr JG1L/00018708/2), stanowiące własność Gminy Miejskiej Lubań.

Dla przedmiotowych nieruchomości zostanie ustanowione prawo rzeczowe ograniczone związane z inną nieruchomością, poprzez służebność gruntową ustanowioną na czas nieokreślony na działce gruntu nr 63/15 i 64/2, polegającą na nieodpłatnym prawie przejazdu i przechodu przez działkę gruntu nr 63/15 i 64/2.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XXXVIII/286/2005 z dnia 27 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w północno-zachodniej części miasta Lubania (Dz.U. Woj. Doln. nr 243 z dnia 6 grudnia 2005r., poz. 3803 ze zm.), przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 2MW19  - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, a także częściowo w strefie zagrożenia powodziowego oraz w strefie B ochrony konserwatorskiej. Szczegółowe informacje na temat zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i warunków zabudowy można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miasta Lubań, ul. A. Mickiewicza 6, 59-800 Lubań.

Wojewódzki Konserwator Zabytków we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował przedłożoną wstępną koncepcję projektu budowy nowych garaży na przedmiotowym terenie, zgodnie z którą przewiduje się zachowanie ujednoliconego charakteru garaży z dachami dwuspadowymi nawiązującymi do dachów budynków mieszkalnych.

Nabywcy przedmiotowych nieruchomości własnym staraniem i na własny koszt zobowiązani będą sporządzić projekt architektoniczno-budowlany oraz uzyskać wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne wymagane przepisami prawa, w tym pozwolenie na budowę, które konieczne jest w związku z tym, iż planowane do wybudowania garaże dotyczą zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt (zabudowa szeregowa).

Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położone są w obszarze uzbrojenia w sieć: energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej, gazowej.

Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem i na własny koszt.

Na części działek wytypowanych do sprzedaży z przeznaczeniem pod budowę garaży murowanych, zlokalizowane są murowane pomieszczenia gospodarcze, garaż nietrwale związany z gruntem, drewniane pomieszczenie gospodarcze i drewniana wiata, które zostaną rozebrane na koszt i staraniem Gminy Miejskiej Lubań do końca pierwszego kwartału 2019 roku.

 Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg na zbycie działek ewidencyjnych nr 63/7, 63/8, 63/9, 63/10 i 63/14 odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 04 stycznia 2019 roku (piątek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7 Dywizji 14.

W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul. Armii Krajowej – dz.nr (podać nr działki) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek  razy wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki.

Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu 04 stycznia 2019 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.

Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszone są dodatkowo w terminie
do 04 stycznia 2019 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7 Dywizji 14, I piętro, pokój nr 3 kopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.

W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków na przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 986 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.

W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2278 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. 

Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2017 roku, poz.1221 ze zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i opłat sądowych.

O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego Nabywca zostanie poinformowany najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój
nr 3, tel.75 646 44 19.

 

                                                                                               BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ

                                                                                                      Arkadiusz Słowiński

 

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...