Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
26-06-2018

Za nami najkrótsza noc w roku zwana Nocą Kupały.

Od kilku lat spo­łecz­ność Gim­na­zjum nr 3 aktyw­nie zachę­cała miesz­kań­ców Luba­nia do wspól­nego świę­to­wa­nia na bło­niach nad Sie­kierką. W tym roku siły zostały połą­czone- gim­na­zja­li­ści i ucznio­wie Szkoły Pod­sta­wo­wej nr 2 por­wali wszyst­kich do wspól­nej zabawy. Atrak­cji tego dnia nie bra­ko­wało. Można było uczest­ni­czyć w warsz­ta­tach wypla­ta­nia prze­pięk­nych wian­ków, skosz­to­wać smacz­nego, swoj­skiego jadła, poznać swoją przy­szłość przy sto­isku z wróż­bami oraz ozdo­bić włosy pięk­nymi war­ko­czami. Nie zabra­kło także skocz­nych tań­ców, gło­śnych śpie­wów oraz ener­ge­tycz­nej ZUMBY. Nie­sprzy­ja­jące warunki atmos­fe­ryczne nie popsuły nikomu humoru. Jak co roku zro­biło się bar­dzo kolo­rowo, dzięki Festi­wa­lowi Holi. A na wodach Sie­kierki poja­wiły się piękne wianki. Dzię­ku­jemy wszyst­kim zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie imprezy, a miesz­kań­com Luba­nia i oko­lic za przy­by­cie oraz dobrą zabawę!

  
txt&foto ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...