Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
20-06-2018

Zbliżają się wakacje, a więc okres, w którym znajdujemy czas na zabawę, relaks i drobne szaleństwa. Nie mamy obowiązków związanych ze szkołą i nauką, więc możemy bez ograniczeń planować najróżniejsze przygody, w których będziemy brać udział.

Niek­tó­rzy spo­ty­kają się z przy­ja­ciółmi i wspól­nie świet­nie się bawią, inni wybie­rają się na rodzinne wyjazdy. Nikt nie sie­dzi w domu, kiedy za oknem mamy sło­neczną, piękną, zachę­ca­jącą do wyj­ścia pogodę. Jed­nak wszy­scy musimy pamię­tać, że dobra zabawa nie zwal­nia nas z obo­wiązku dba­nia o bez­pie­czeń­stwo swoje i innych. Jak powin­ni­śmy postę­po­wać, aby waka­cje zawsze koja­rzyły nam się z samymi przy­jem­no­ściami? Wystar­czy wyka­zać zdrowy roz­są­dek i pamię­tać o klu­czo­wych zasa­dach bez­pie­czeń­stwa.

Wszyst­kie zasady odświe­żyli dziś ucznio­wie klasy IIIb SP2.Oto one:
1. Zaw­sze infor­muj rodzi­ców, gdzie i z kim prze­by­wasz. Prze­każ im także, o któ­rej godzi­nie zamie­rzasz wró­cić.
2. Noś ze sobą numer tele­fonu do rodzi­ców.
3. Pamię­taj o zasa­dach bez­piecz­nego prze­cho­dze­nia przez jezd­nię – prze­chodź na pasach dla pie­szych i na zie­lo­nym świe­tle.
4. Do zabawy wybie­raj zawsze miej­sca odda­lone od jezdni.
5. Zaw­sze zapi­naj pasy w samo­cho­dzie.
6. Nie roz­ma­wiaj z obcymi.
7. Poin­for­muj rodzi­ców, gdyby ktoś Cię zacze­piał.
8. Nie odda­laj się z nie­zna­jo­mymi, nie wsia­daj z nimi do samo­chodu.
9. Nie bierz sło­dy­czy ani innych pre­zen­tów od obcych.
10. Pamię­taj o nume­rach alar­mo­wych. W razie potrzeby dzwoń i wezwij pomoc.
11. Kąp się tylko w miej­scach do tego prze­zna­czo­nych, na strze­żo­nych i bez­piecz­nych kąpie­li­skach.
12. Nie wchodź do wody bez opieki osoby doro­słej.
13. Nie pły­waj w cza­sie burzy, mgły, gdy wieje pory­wi­sty wiatr.
14. Pamię­taj o ochro­nie przed słoń­cem. W cza­sie upa­łów pij dużo wody i zawsze noś nakry­cie głowy. Przed wyj­ściem na zewnątrz posma­ruj się kre­mem z fil­trem.
15. Zad­baj o wła­ściwy ubiór – strój z ele­men­tami odbla­sko­wymi, kask ochronny pod­czas jazdy na rowe­rze czy odpo­wied­nie buty w cza­sie wycieczki w góry.
16. W górach nie wyru­szaj w trasę, jeśli widzisz, że nad­cho­dzi burza.
17. Szu­kaj bez­piecz­nego schro­nie­nia pod­czas burzy.
18. Pod­czas gór­skich wycie­czek nie schodź ze szlaku.
19. Nie odda­laj się bez pyta­nia od rodzi­ców – w nowych miej­scach łatwo się zgu­bić.
20. Po każ­dym wyj­ściu z miejsc zale­sio­nych dokład­nie sprawdź skórę na obec­ność klesz­czy.
21. Uwa­żaj na rośliny, na któ­rych się nie znasz. Niek­tóre jagody, liście czy grzyby są tru­jące.
22. Pod­czas spa­ce­rów po lesie sto­suj pre­pa­raty odpę­dza­jące owady i klesz­cze.
23. Nie roz­pa­laj ogni­ska w lesie.
24. Nie baw się z obcymi zwie­rzę­tami. Nawet przy­jaź­nie wyglą­da­jący pies czy kot może Cię ugryźć, gdy spró­bu­jesz go pogła­skać.
25. Bądź roz­sądny i zacho­waj umiar we wszyst­kim, co robisz.


Apel przy­go­to­wała klasa IIIb z wycho­waw­czy­nią Wandą Czar­notą, a o oprawę wizu­alną zadbała pani Beata Książ­kie­wicz.
Dzię­ku­jemy, życząc wszyst­kim BEZPIECZNYCH WAKACJI!!!

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...