Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
12-06-2018

W piątek 1 czerwca tuż po godzinie 8.00 klasa 1 b z wychowawcą i rodzicami z okazji Dnia Dziecka wyruszyła na wycieczkę do Ogrodu Zoologicznego w Görlitz.

Pierw­szą atrak­cją był dla dzieci prze­jazd pocią­giem z Luba­nia do Gör­litz. Następ­nie z dworca kole­jo­wego spa­cer­kiem wszy­scy udali się do ZOO, które zamiesz­kuje około 500 zwie­rząt. Do jego naj­więk­szych atrak­cji, które dzieci zoba­czyły, był: ogród i zagroda wiej­ska, gdzie mogły samo­dziel­nie kar­mić zwie­rzęta, wybieg wydr z most­kiem przy­gód, zagroda pand czer­wo­nych z chiń­skim pawi­lo­nem, zagroda dla rezu­sów z armatką do kar­mie­nia, wiel­błądy oraz bocia­nia łąka. Ucz­nio­wie korzy­stali z przy­go­to­wa­nych wielu gier i zabaw przy­rod­ni­czych nawią­zu­ją­cych do zwy­cza­jów zwie­rząt, zagro­żeń w ich życiu oraz do ich natu­ral­nego śro­do­wi­ska. Ekspo­zy­cje były zor­ga­ni­zo­wane w taki spo­sób, aby naj­młodsi zwie­dza­jący poprzez zabawę dowie­dzieli się m. in. jak zwie­rzaki wykry­wają róż­no­rodne sma­ko­łyki oraz kto napeł­nia swoje kie­sze­nie pył­kiem kwia­to­wym. Wizyta w tym miej­scu na pewno zaowo­cuje pozna­niem tajem­nic dzię­cio­łów i szcze­gó­łów życia na bocia­niej łące.
Ze znie­cier­pli­wie­niem dzieci cze­kały, kiedy odwie­dzą place zabaw, gdzie poko­ny­wały pro­ste prze­szkody linowe zawie­szone pomię­dzy drze­wami oraz wspól­nie się bawiły. Na koniec każdy otrzy­mał pysz­nego loda, który pozwo­lił ochło­dzić się w upalny dzień.
Pobyt w Ogro­dzie Zoolo­gicz­nym dostar­czył im wiele rado­ści, był dla pierw­sza­ków wspa­niałą lek­cją przy­rody prze­żytą w cie­ka­wym i atrak­cyj­nym miej­scu. Dzieci pełne nowych wra­żeń wró­ciły pocią­giem do Luba­nia.

  
JM               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...