Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-06-2018

Każdego roku krótko przed wakacjami trzecioklasiści byłego Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu bawili się na balu z okazji ukończenia kolejnego etapu nauki.

1 czerwca, tuż przed godziną 16.00, obok lubań­skiego Ratu­sza można było dostrzec ele­gancko ubraną mło­dzież, która z nie­cier­pli­wo­ścią cze­kała na sygnał roz­po­czę­cia uro­czy­stego polo­neza. Pogoda tego dnia nie była dla gim­na­zja­li­stów łaskawa, jed­nak pory­wi­sty wiatr i lekki deszcz nie popsuł nikomu dobrego nastroju i tra­dy­cyj­nie ucznio­wie prze­pięk­nie zatań­czyli uro­czy­stego polo­neza. Następ­nie auto­ka­rami wszy­scy poje­chali do, Zajazdu Sta­ro­pol­skiego” w Kościel­niku, gdzie mło­dzież, rodzice i pra­cow­nicy szkoły kon­ty­nu­owali zabawę. Część ofi­cjalną roz­po­częto od podzię­ko­wań, a następ­nie p. Wice­dy­rek­tor – Alek­san­dra Kliś ofi­cjal­nie ogło­siła roz­po­czę­cie balu. Ucz­nio­wie oddali się już tylko tań­com, przy­ja­ciel­skim roz­mo­wom oraz zabaw­nym kon­kur­som. Dodat­kową atrak­cją była foto­budka, gdzie każdy mógł wyko­nać pamiąt­kowe zdję­cie. O godzi­nie 23.00 uczest­nicy balu bez­piecz­nie powró­cili do domów, zapewne z masą miłych wspo­mnień i przede wszyst­kim mnó­stwem pamiąt­ko­wych zdjęć.
Dzię­ku­jemy wszyst­kim Rodzi­com zaan­ga­żo­wa­nym w przy­go­to­wa­nie tej uro­czy­sto­ści. To były naprawdę nie­za­po­mniane chwile!

  
ZW               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...