Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
10-01-2018

Wszyscy z niecierpliwością czekają na zbliżające się ferie zimowe. Czas lenistwa, beztroski, odpoczynku od szkolnych obowiązków nie zwalnia jednak z przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Dla­tego też ucznio­wie klas I-III z SP2 uczest­ni­czyli w zaję­ciach mul­ti­me­dial­nych pod hasłem: , Bez­pieczne ferie”. Na spo­tka­niu dzieci poznały kilka waż­nych zasad, do któ­rych warto się sto­so­wać, aby nie nara­żać się na nie­po­trzebne zagro­że­nia.
NIEWAŻNE, GDZIE SPĘDZASZ FERIE, SĄ ZASADY, O KTÓRYCH ZAWSZE NALEŻY PAMIĘTAĆ:
* Infor­muj opie­ku­nów, gdzie dokład­nie idziesz i o któ­rej godzi­nie wró­cisz.
* Nie noś klu­czy, komórki, pie­nię­dzy w widocz­nym miej­scu – to może sku­sić poten­cjal­nego zło­dzieja.
* Nie roz­ma­wiaj z obcymi oso­bami i nie ufaj im.
* Prze­strze­gaj zasad poru­sza­nia się po dro­dze.
* Nikomu nie poda­waj swo­jego adresu zamiesz­ka­nia, nazwi­ska, numeru tele­fonu.
* Jeśli ktoś pró­buje Cię skrzyw­dzić, wołaj gło­śno o pomoc.
* Jeśli ktoś krzyw­dzi Two­jego kolegę, reaguj natych­miast i zawo­łaj osobę doro­słą.
A gdy spad­nie śnieg i chwyci mróz to…
* Nie zjeż­dżaj na san­kach w pobliżu drogi oraz zbior­ni­ków wod­nych.
* W cza­sie zjeż­dża­nia zacho­wuj bez­pieczną odle­głość mię­dzy san­kami.
* Nie docze­piaj sanek do samo­chodu.
* Rzu­ca­jąc się śnie­giem, nie łącz mięk­kiego śniegu z kawał­kami lodu czy kamieni oraz nie celuj w twarz dru­giej osoby.
* Na łyż­wach jedź tylko w wyzna­czo­nych miej­scach, nie śli­zgaj się po lodzie na rzece lub sta­wie.
* Nie prze­bie­gaj przez ulicę, nie prze­chodź w miej­scach nie­do­zwo­lo­nych.
* Bądź widoczny na dro­dze.
* Nie strą­caj zwi­sa­ją­cych z dachów sopli.
* Pamię­taj o zdro­wym odży­wia­niu.
* Ubie­raj się odpo­wied­nio do tem­pe­ra­tury panu­ją­cej na dwo­rze.
* W wol­nym cza­sie prze­by­waj na świe­żym powie­trzu, dbaj o aktyw­ność fizyczną.
* Nie zapo­mi­naj o pod­sta­wo­wych zasa­dach higieny.
* Uni­kaj kon­taktu z oso­bami cho­rymi.
* W przy­padku wystą­pie­nia obja­wów cho­roby zgłoś się do leka­rza.

Życzymy wszyst­kim uda­nych i przede wszyst­kim bez­piecz­nych ferii 2018!

  
WCz               
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...