Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
11-10-2017

Uchwała nr 4325/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 29 września 2017 r.

w sprawie przedłużenia terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 i 8 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486 z późn. zm.) w zw. z art. 96 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 4071/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zawiadamia się o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

1) uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

2) uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw;

3) uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

§ 2. Informacja o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał wymienionych w § 1 oraz zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie i obwieszczenie zgodnie z trybem określonym w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.).

§ 3. Treść ogłoszenia wymienionego w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Treść obwieszczenia wymienionego w § 2 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik nr 2
do uchwały nr 4325/V/17
Zarządu Województwa Dolnośląskiego
z dnia 29 września 2017 r.

 

Obwieszczenie Zarządu Województwa Dolnośląskiego

z dnia 29 września 2017 r.

o przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw do 31 października 2017 r.

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.), w zw. z art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą nr 4071/V/17 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zawiadamia się o:

przedłużeniu terminu składania uwag i wniosków do projektów uchwał Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw:

1. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa dolnośląskiego, z wyłączeniem Gminy Miejskiej Wrocław i uzdrowisk, ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

2. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Wrocław ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

3. Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze uzdrowisk w województwie dolnośląskim ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Z dokumentacją dotyczącą prowadzonego postępowania można się zapoznać na stronach: http://www.umwd.dolnyslask.pl, http://irt.wroc.pl/, http://bip.umwd.dolnyslask.pl, http://bip.irt.wroc.pl/, a także w siedzibie Instytutu Rozwoju Terytorialnego:

Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław

Zainteresowani mogą zgłaszać uwagi i wnioski do wyżej wymienionych projektów uchwał, w terminie do 31 października 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

- w formie pisemnej, na adres: Instytut Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław,

- ustnie do protokołu w Instytucie Rozwoju Terytorialnego, ul. Dawida 1A, 50 - 527 Wrocław, w pokoju nr 11, w godzinach pracy Instytutu,

- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data stempla pocztowego).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Dolnośląskiego.

W Imieniu Zarządu

Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...