Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
08-08-2017

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Lubań z dnia 08.08.2017r. o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Lubaniu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego.

Lubań, dnia 08 sierpnia 2017 roku
GGNiR.6840.4.2.2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.), Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 89/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych, przeznaczonych pod zabudowę garażową, położonych w Lubaniu przy ul. Jarosława Dąbrowskiego, dla których Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00018711/6, stanowiących działki ewidencyjne nr:

1. 83/21, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
2. 83/20, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
3. 83/19, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
4. 83/17, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
5. 83/16, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
6. 83/15, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
7. 83/14, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
8. 83/13, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
9. 83/12, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
10. 83/10, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
11. 83/9, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
12. 83/8, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł
13. 83/7, Obręb V, AM 5 o powierzchni 18,00 m²
• Cena wywoławcza: 2.500,00 zł
• Wadium: 400,00 zł


Opis nieruchomości: Nieruchomości gruntowe niezabudowane o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta i równej powierzchni, położone w pośredniej strefie lokalizacyjnej miasta Lubań, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej między ulicą Jarosława Dąbrowskiego, a ulicą Polną.
Przygotowanie terenu pod budowę Nabywcy będą musieli wykonać własnym staraniem i na własny koszt.
Przedmiotowe nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej poprzez wydzieloną działkę nr 83/5, AM 5, Obręb V (kw nr JG1L/00018711/6) stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań, przeznaczoną pod drogę wewnętrzną. Aktualnie symbol użytku B – tereny mieszkaniowe.
Przedmiotowe nieruchomości gruntowe nie posiadają wykonanych przyłączy uzbrojenia technicznego, ale położone są w obszarze uzbrojonym w sieć energii elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej i gazowej.
Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Lubania nr XXVIII/284/2005 z dnia 27 września 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w śródmieściu miasta Lubania (Dz.U. Woj. Doln. nr 243 z dnia 6 grudnia 2005r., poz. 3801 ze zm.), przedmiotowe nieruchomości gruntowe położone są na terenie oznaczonym symbolem planu 2MW4 - przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; przeznaczenie uzupełniające: a) usługi nieuciążliwe wbudowane w parterach, b) urządzenia towarzyszące w tym drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura techniczna, c) place zabaw, obiekty małej architektury, d) zieleń urządzona.
Przedmiotowe nieruchomości powstały w wyniku podziału działki nr 83/2, AM 5, Obręb V o powierzchni 4.091 m² celem zbycia pod budowę garaży. W dziale III Księgi wieczystej nr JG1L/00018711/6 prowadzonej dla przedmiotowych nieruchomości wpisane jest ograniczone prawo rzeczowe związane z inną nieruchomością, tj. służebność gruntowa ustanowiona nieodpłatnie i na czas nieokreślony na działce gruntu nr 83/2, AM 5, Obręb V polegającej na prawie swobodnego przejazdu i Przechodu w pasie ziemi przy zachodniej granicy działki gruntu nr 83/2 w celu dostępu do drogi publicznej – ulicy Polnej oraz swobodnego Przechodu w pasie ziemi przy południowej granicy działki gruntu nr 83/2 w celu dostępu do drogi publicznej – ulicy Dąbrowskiego i ulicy Parkowej.Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu: Przetarg odbędzie się w dniu 20 września 2017 roku (środa) o godzinie 11:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku
w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.), postąpienie ustalone zostanie
z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia 08 września 2017 roku (piątek) włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.
W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg ul.Dąbrowskiego – dz.nr (podać nr działki) - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.

Wpłata jednego wadium upoważnia do udziału w przetargu na nabycie jednej działki, dlatego wpłacając wadium konieczne jest wskazanie numeru działki. Chętni do wzięcia udziału w licytacjach na kilka działek, powinni wpłacić wadium wg zasady ilość działek*wadium wskazując jednocześnie numery konkretnych działek lub dokonać wpłat wadium na każdą działkę osobno wskazując numer tej działki. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.
Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu
08 września 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.
Osoby, które dokonają wpłaty wadium gotówką, proszeni są dodatkowo w terminie do 08 września 2017 roku o przedłożenie w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5 kserokopii dowodu wpłaty, co podyktowane jest tym, że niektóre systemy bankowe ze względu na ograniczoną możliwość znaków nie wprowadzają pełnego tytułu wpłaty, co może spowodować błędną weryfikację wadiów podczas prac komisji, która zostanie powołana do przeprowadzenia przetargu.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielczość majątkową lub odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielczość majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna prowadząca działalność w formie Spółki Cywilnej – okazanie umowy spółki, REGON-u spółki, odpowiedniej uchwały pozwalającej na odpłatne nabycie nieruchomości bądź stosownego umocowania do działania w imieniu spółki (pozwalające na odpłatne nabycie nieruchomości).
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, a prowadzący działalność gospodarczą – przedłożenie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz odpowiedniej uchwały wyrażającej zgodę na wzięcie udziału w przetargu i nabycie nieruchomości. Za aktualne uważa się odpisy z KRS sporządzone nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu, jak również informacje odpowiadające odpisowi aktualnemu na podstawie art. 4 ust 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 687 ze zm.) wygenerowane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem przetargu.
W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba będąca cudzoziemcem – uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1380 ze zm.), a w przypadku wygrania przetargu okazanie komisji przetargowej promesy lub zezwolenia. Jeżeli nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie wymaga zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych nabywca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia w tym zakresie w notarialnej umowie nabycia.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne).
Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) do wylicytowanej ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

100% ceny wylicytowanej w przetargu, powiększonej o należny podatek VAT oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego i pozostałych opłat sądowych.

Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.
Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...