Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
04-08-2017

Burmistrz Miasta Lubań ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonym w Lubaniu przy Placu Józefa Lompy.

Lubań, dnia 04 sierpnia 2017 roku
GGNiR.6840.5.3.2017

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38 ust.1, ust.2, art. 40 ust.1 pkt 1, ust.3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 roku, poz. 2147 z późn. zm.), §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LII/377/2014 Rady Miasta Lubań z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Lubań (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 30 czerwca 2014 roku poz. 2911 z późn. zm.), Zarządzenia Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie podania do wiadomości publicznej wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Lubań przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu:

BURMISTRZ MIASTA LUBAŃ
ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

na zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem garażowym, położonym w Lubaniu przy Placu Józefa Lompy na działce ewidencyjnej nr 61/20, Obręb III, AM 3, dla której Sąd Rejonowy w Lubaniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1L/00021731/6.


Powierzchnia nieruchomości: 20,00 m² w tym powierzchnia użytkowa garażu 18,00 m²

Cena wywoławcza sprzedaży: 19.800,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych 00/100), w tym:
• wartość garażu 16.933,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści trzy złotych 00/100)
• wartość nieruchomości gruntowej 2.867,00 zł (słownie: dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100).
Wadium: 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).

Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa o regularnym kształcie zbliżonym do prostokąta, położona w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej w głębi Placu Józefa Lompy
w Lubaniu. Na nieruchomości gruntowej zlokalizowany jest budynek garażowy w zabudowie szeregowej.
Dostęp do drogi publicznej, tj. ul. Wrocławskiej (działka nr 84/13, Obręb III, AM 3) przez drogę wewnętrzną, tj. ul. Karola Szymanowskiego (działka nr 83/2, Obręb III, AM 3) oraz przez działkę nr 61/28, Obręb III, AM 3 stanowiącą własność Gminy Miejskiej Lubań.
Na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 61/20, Obręb III, AM 3 zostanie ustanowiona służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 61/28, Obręb III, AM 3.
Budynek garażowy został wzniesiony systemem gospodarczym w technologii tradycyjnej w 1972 roku. Od strony północno-wschodniej budynek garażowy przylega do budynku stacji transformatorowej, z przeciwnej strony do szeregu garaży. Podobnie tylną ścianą przylega do drugiego rzędu garaży w zabudowie szeregowej.
Opis szczegółowy budynku garażowego: fundamenty betonowe, ściany murowane
z cegły pełnej, stropodach jednospadowy płaski z płyt prefabrykowanych typu WPS, pokrycie dachowe papa na lepiku, posadzki cementowe, brama garażowa typowa w konstrukcji stalowej, tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, tynki zewnętrzne cementowo-wapienne gładkie, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowane, skorodowane.
Garaż posiada wykonany kanał najazdowy o pełnej głębokości.
Budynek garażu posiadał instalację elektryczną z podlicznikiem energii elektrycznej. Obecnie brak zasilania, licznik i zabezpieczenia zdemontowane.
Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie, na którym nie ma obowiązującego planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, ale w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Lubań (Uchwała nr XIV/114/99 Rady Miejskiej w Lubaniu z dnia 30 listopada 1999 roku). Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest na terenie koncentracji usług.

Informacje ogólne na temat przetargu i warunków przystąpienia do przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 26 września 2017 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, sala Nr 11.

Zgodnie z §14 pkt.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn.zm.), postąpienie ustalone zostanie z uczestnikami przetargu i nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Licytacji podlegać będzie stawka wywoławcza.
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium najpóźniej do dnia
08 września 2017 roku włącznie, na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań Nr 60 2030 0045 1110 0000 0080 6550 prowadzony przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział Lubań ul. 7-mej Dywizji 14.
W tytule wpłaty wadium należy wpisać: „Przetarg – garaż Plac Lompy - imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu”.
Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu na rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań.
Wadium należy wnieść w pieniądzu – gotówką lub przelewem na podany powyżej rachunek bankowy Urzędu Miasta Lubań. W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata powinna być dokonana odpowiednio wcześniej, tak aby w dniu
08 września 2017 roku wadium znajdowało się na rachunku bankowym Urzędu Miasta Lubań.
W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim i posiadających wspólność ustawową wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków (w tytule wpłaty należy podać imię i nazwisko osób przystępujących do przetargu).
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu trzech dni roboczych od dnia zamknięcia przetargu.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od podpisania umowy notarialnej.

Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest osobiste stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu, przy czym podpis powinien być poświadczony notarialnie.
Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu jest przedłożenie wypisu aktu notarialnego ustanawiającego rozdzielczość majątkową lub odpis orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielczość majątkową lub pisemne oświadczenie obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich z podpisami poświadczonymi notarialnie.

W przypadku, gdy osoba zainteresowana wzięciem udziału w przetargu, która spełniła warunku udziału nie może stawić się osobiście w dniu przetargu, wskazana przez nią osoba powinna okazać stosowne pełnomocnictwo. W przypadku umocowania do nabycia nieruchomości pełnomocnictwo powinno określać przedmiot czynności oraz rodzaj czynności. W pełnomocnictwie należy zatem wskazać, iż pełnomocnik jest umocowany do nabycia w imieniu mocodawcy i na rzecz mocodawcy nieruchomości stanowiących przedmiot przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem
z podpisem urzędowo poświadczonym (pełnomocnictwo notarialne).
Wraz z pełnomocnictwem należy przedłożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej
w wysokości 17,00 zł (słownie: siedemnaście złotych 00/100), której należy dokonać na rachunek bankowy nr 11 2030 0045 1110 0000 0289 2350. Od obowiązku wnoszenia opłaty skarbowej można być zwolnionym w przypadku, gdy pełnomocnikiem strony jest rodzina, zstępni, wstępni lub rodzeństwo.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt.10 Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2016 roku, poz. 710 z późn. zm.) Nabywca zwolniony będzie z uiszczenia podatku VAT.

Cena sprzedaży oraz koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży płatne są przez Nabywcę nieruchomości najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego przed jego podpisaniem.

Poza kosztami opisanymi powyżej Nabywca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów zawarcia aktu notarialnego, kosztów ustanowienia służebności przejazdu i przechodu
i pozostałych opłat sądowych.

Nabywca zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży
w formie aktu notarialnego najpóźniej w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Przetarg może zostać odwołany, po uprzednim podaniu do publicznej wiadomości ważnych przyczyn jego odwołania.

Bliższe informacje o przetargu można uzyskać w Wydziale Gospodarki Gruntami, Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Lubań ul. 7-ej Dywizji 14, I piętro, pokój nr 5, tel.75 646 44 22.

Załączniki

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...