Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
23-12-2013

Lubańscy Radni po raz ostatni w tym roku spotkali się w Ratuszu przy okrągłym stole, aby drogą głosowania decydować o najważniejszych dla miasta sprawach. Poprzedzone debatą zatwierdzenie budżetu miasta na 2014 rok oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014-2024 oraz uchwalenie planów pracy stałych komisji i RM Lubań na I półrocze 2014 r. - między innymi tymi zagadnieniami radni zajmowali się podczas XLV sesji Rady Miasta Lubań, która miała miejsce 19 grudnia.


Po otwarciu sesji przez Przewodniczącego RM Lubań Mariana Kwolika, gremium przystąpiło do realizacji przyjętego jednogłośnie porządku obrad.

Podczas sesji wręczone zostały honorowe srebrne odznaki Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej Małgorzacie Garuli i Waldemarowi Wolreiterowi. Wyróżnienia , w imieniu Prezesa DZPN osobom, które wspierają Klub, zostały wręczone przez Andrzeja Jasińskiego – członka zarządu DZPN we Wrocławiu i Sylwestra Poszelężnego – Prezesa Międzyzakładowego Klubu Sportowego „Łużyce”.

Za swą działalność wyróżniony został również Radny Marian Kwolik.

- W minionym tygodniu odbyło się spotkanie opłatkowe Kręgu Instruktorskiego Starszyzny Harcerskiej "Korzenie" w Lubaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć mówił radny Franciszek Bogdanowicz. - Prezes tejże organizacji zwrócił się z prośbą o przekazanie na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Lubań Mariana Kwolika Srebrnej Odznaki za zasługi dla Lubańskiego Harcerstwa - wraz z aktem jej nadania.

Zgodnie z porządkiem obrad, radni rozpoczęli debatę na temat przyszłorocznego budżetu (przypomnijmy, że jego pierwsze czytanie miało miejsce podczas sesji listopadowej) oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubań na najbliższe dziesięć lat.

- Podczas posiedzeń każdej z komisji RM przedstawiłem jej członkom założenia, jakie są zawarte w budżecie na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej 2014 – 2024. Zaplanowany budżet ma charakter prorozwojowy, bowiem dochody bieżące pozwolą zrealizować bieżące wydatki, będziemy mieć możliwość dokonywania przesunięć środków, ponieważ zaplanowane dochody oraz zaplanowane wydatki wygenerują 650 tys. zł nadwyżki informował Skarbnik Miasta Marian Zwierzański budżet jest dobry, kompletny i spełnia wszystkie wymogi, co potwierdzają pozytywne opinie organów nadzorujących. Naszym priorytetem było zabezpieczenie środków na realizację przyszłorocznych inwestycji oraz spłatę ponad 2 mln złotych zobowiązań do wspólnot mieszkaniowych, co spowoduje, że będą one miały zdolność kredytową na realizację inwestycji w postaci np. remontu dachów i elewacji budynków.

Skarbnik Miasta podkreślił, że taki budżet pozwoli gminie funkcjonować w sposób płynny i ekonomiczny. Dodał również, że realizowane w latach następnych inwestycje w zakresie przebudowy kanalizacji przyniosą kasie miejskiej wymierne przychody. Szacuje się, że do końca roku 2015 miasto będzie w stanie zbierać i oczyszczać 100% wyprodukowanych ścieków.

Dwudziestu obecnych na Sali Rajców radnych miało również okazję zapoznać się z pozytywnymi opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Komisji Budżetowo Gospodarczej RM Lubań. Opinie te przedstawił Przewodniczący Komisji Budżetowo – Gospodarczej, Radny Jan Hofbauer, który podkreślił, że kwota zadłużenia miasta na 2010, 2011 i 2012 rok wyraźnie spadła, bo do 37, 27%.

W trakcie debaty, Z-ca Burmistrza Mariusz Tomiczek uzasadnił podjętą koncepcję inwestowania w infrastrukturę drogową.
- Państwa wnioski składane na ręce burmistrza w 90% dotyczą infrastruktury drogowej. Dokonaliśmy gruntownej analizy wniosków składanych przez radnych, stąd też narodził się pomysł, aby zainwestować w budowę i przebudowę dróg miejskich, które wskazała Komisja Budżetowo – Gospodarcza RM. Środki na ten cel musiały zostać zabezpieczone w budżecie miasta, ponieważ w roku 2014 żaden samorząd w Polsce nie będzie miał możliwości pozyskania środków unijnych na wspomnianą infrastrukturę.

Wartym wspomnienia jest również fakt, że dzięki zabezpieczeniu środków lubański magistrat poczyni duży krok w kierunku wdrożenia systemu elektronicznego e-urząd, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli załatwiać sprawy przez internet bez konieczności fizycznego kontaktu z urzędem. Wszystko to stanie się dzięki doinwestowaniu w sprzęt informatyczny, który jest niezbędny do pracy na nowych, ciągle zmieniających się oprogramowaniach. Nowy zastąpi starsze komputery, które zostaną rozdysponowane według potrzeb do jednostek organizacyjnych.

Ostatecznie projekt uchwały budżetowej na 2014 oraz projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 - 2024 radni podjęli jednogłośnie.

- Dziękuję za jednogłośne przyjęcie projektu uchwały budżetowej, to dowód zaufania do mnie i naszych służb, proszę Państwa również o takie same wspieranie w roku 2014. - podsumował Burmistrz Lubania Arkadiusz Słowiński.

Radni podjęli również uchwały w sprawach:
- zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2013 – 2023,
- zmiany w budżecie miasta na 2013 rok,
- przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014 - 2024,
- uchwały budżetowej na rok 2014,
- zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXVIII/200/2012 z dnia 25.09.2012 r. w spr. podziału Gminy Miejskiej Lubań na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy,
- zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXI/222/2012 z dnia 27.11.2012 r. w spr. podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania,
- udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,
- zmiany w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu,
- ustalenia planu nadzoru nad żłobkiem i klubem dziecięcym na 2014 rok,
- zmiany uchwały Nr XVI/86/2007 Rady Miasta Lubań z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
- zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miasta Lubań na I półrocze 2014 r.,
- zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Lubań na I półrocze 2014 r.,
- w spr. sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/313/2013 z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.

W końcowej części sesji Burmistrz Arkadiusz Słowiński odpowiedział radnym na zgłoszone wnioski, które dotyczyły między innymi konieczności zwiększenia kampanii informacyjnej dotyczącej segregacji śmieci - niepokoi fakt, że pomimo deklaracji (około 80% mieszkańców zadeklarowało segregację) odnotowuje się niski stopień sortowania odpadów; naprawy chodnika przy ulicy K. Wielkiego; zabezpieczenia budynku dworca kolejowego; możliwości dobudowy ulicy Polnej; udrożnienia studzienki przy ulicy Starolubańskiej oraz usunięcia zapadliska przy pl. 3 Maja.
 
Ponadto na wniosek Radnego Mieczysława Iwanowa rozpatrzona zostanie możliwość wdrożenia w mieście tak zwanej „Lubańskiej Karty Rodziny Wielodzietnej” (projekt ten ma być wdrażany w całym kraju na początku roku 2014), której posiadacze będą uprawnieni do różnego rodzaju ulg na usługi i produkty.

Podczas sesji Mieczysław Iwanow, jako przedstawiciel Międzyparafialnego Zespołu Caritas, w podziękowaniu za wsparcie, wręczył burmistrzowi nagrodę uzyskaną przez zespół w Dolnośląskim Festiwalu Wolontariusz Roku 2013 za tegoroczną zbiórkę żywności.


Po zakończeniu obrad sesji, radni wspólnie udali się do Sali Wystawienniczej Muzeum Regionalnego, gdzie w obecności Dziekana Dekanatu Lubańskiego ks. Andrzeja Fili podzielili się opłatkiem, składając sobie serdeczne życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia.


 
 

ŁCR/BRM

 

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...