Przejdź do głównej treści strony
Invest in Lubań
22-11-2013

Pierwsze czytanie projektu przyszłorocznego budżetu miasta, informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2013/2013 i sprawozdanie z pracy komisji ds. zmiany nazewnictwa ulic – między innymi te zagadnienia były poruszane podczas XLIV sesji Rady Miasta Lubań, która miała miejsce 21 listopada 2013 roku.

Po otwarciu spotkania przez Przewodniczącego Rady Miasta Mariana Kwolika, zgromadzeni przy okrągłym stole radni przystąpili do realizacji wcześniej przyjętego porządku obrad.

Obecny na Sali Rajców Skarbnik Marian Zwierzański przedstawił gremium informację o realizacji budżetu miasta za trzy kwartały bieżącego roku.

Skarbnik oznajmił zebranym, że wszystkie zadania inwestycyjne zostały zrealizowane i opłacone, a na koniec roku prognozowana jest nadwyżka budżetowa. Następnie radni zapoznani zostali z projektem budżetu na rok 2014. Wiadomo już, że spadkowi ulegnie cena taryfy na ciepło, prognozuje się nieznaczny wzrost taryfy za wodę i ścieki , stawki czynszu w zasobach komunalnych gminy nie ulegną zmianie. Bolączką lubańskich finansów jest fakt, że niektórzy mieszkańcy z różnych powodów notorycznie nie dopełniają obowiązku płacenia czynszu. Ich zadłużenie sięga sumy 2 mln złotych. W przyszłym roku dług ten ma zostać jednak w całości pokryty z zasobów budżetu miasta, dzięki czemu wspólnoty mieszkaniowe odzyskają zdolność do zaciągania zobowiązań na remont dachów czy elewacji, a to może pobudzić lokalny rynek pracy. Wśród wydatków na przyszły rok zaplanowano także ponad 4 mln złotych na przebudowę szesnastu dróg miejskich, co z pewnością ucieszy osoby zmotoryzowane oraz pieszych.

Na pytania radnych o oszczędności np. w administracji Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński odpowiedział:

- Od trzech lat realizuję racjonalną i oszczędną politykę finansową naszego miasta, za co często byłem przez niektórych krytykowany. Przypomnę tylko, że w samym 2011 roku, czyli pierwszym roku sprawowania przeze mnie funkcji burmistrza, w porównaniu z wydatkami z 2010 roku miasto zaoszczędziło na kosztach administracji. Nie odnotowuje się również wzrostu zatrudnienia, wręcz przeciwnie – liczba pracowników administracji spadła.

Po krótkiej przerwie, w obecności dyrektorów placówek oświatowych działających w naszym mieście, Rada Miasta Lubań została zapoznana z informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miejskiej Lubań za rok szkolny 2013/2013, którą w wersji multimedialnej przedstawił i omówił Z-ca Burmistrza Mariusz Tomiczek.


Kolejnym punktem obrad było przedstawienie sprawozdania z pracy komisji ds. zmiany nazewnictwa ulic, które przedłożył jej przewodniczący, radny Franciszek Bogdanowicz. Zostały zgłoszone trzy propozycje zmiany nazwy ulicy Żymierskiego na: Franciszkańską, płk. Anatola Sawickiego i Szarych Szeregów.

Ostatecznie Rada zdecydowała, że do tej sprawy powróci za pół roku – wówczas okaże się, czy Sejm RP przyjmie „Ustawę o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej”. Przewodniczący Rady Miasta Marian Kwolik podkreślił pozytywny fakt, że społeczeństwo lokalne wyraźnie uaktywniło się w tej sprawie i coraz częściej słychać głos mieszkańców Lubania w podobnych sprawach. Dodał również, że sprawa ta winna zostać zrealizowana jeszcze w czasie trwania obecnej, VI kadencji.

Drogą głosowania Rada Miasta Lubań podjęła uchwały w sprawach:

  • zmiany Uchwały Rady Miasta Lubań w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Lubańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Lubaniu na lata 2012 – 2014,
  • „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Lubaniu na 2014 rok”,
  • zmiany uchwał z 2004 roku w sprawie zmian obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 i 4 w Lubaniu oraz Gimnazjum Nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu,
  • przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Miejskiej Lubań na lata 2014-2015,
  • przyznania medalu „ZA ZASŁUGI DLA MIASTA LUBANIA” Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu w Lubaniu oraz Kazimierzowi Kiljanowi,
  • ustalenia wysokości diet radnych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miasta Lubań,
  • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w podatku od nieruchomości,
  • przyjęcia rocznego programu współpracy samorządu Gminy Miejskiej Lubań z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok,
  • zmian w uchwale nr XLI/298/2013 Rady Miasta Lubań z dnia 24 września 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zmian w budżecie miasta w 2013 roku.

Z treścią podjętych aktów zapoznać się można odwiedzając stronę internetową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Lubań.

Następnie Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński udzielił odpowiedzi radnym na ich liczne zapytania i wnioski. Sesję zakończyły komunikaty.

ŁCR/BRM

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...